Członkostwo

Kto może zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego?

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która ma ukończone studia pedagogiczne lub kwalifikacje, które Zarząd Oddziału Terenowego Towarzystwa uzna za równorzędne i jednocześnie spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:

  • ma publikowany dorobek z dziedziny nauk pedagogicznych lub pokrewnych,
  • ma znaczące osiągnięcia w zakresie praktyki pedagogicznej.

Deklaracja członkowska - członek zwyczajny

Deklaracja członkowska - członek zwyczajny - plik edytowalny

Członkiem stowarzyszonym może zostać każdy polski obywatel nie mający kwalifikacji określonych w § 12 pkt 1. Statutu PTP, jeśli deklaruje chęć udziału w pracach Towarzystwa i realizowania jego celów statutowych.

Deklaracja członkowska - członek stowarzyszony

Deklaracja członkowska - członek stowarzyszony - plik edytowalny

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba, prawna lub fizyczna, która uznaje cele statutowe Towarzystwa i jest gotowa wspierać Towarzystwo materialnie, organizacyjnie lub intelektualnie. Członek wspierający może działać w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

Szczegółowe warunki członkostwa określa Statut Towarzystwa (zob. Statut PTP § 12. i nstp.)

Deklaracja członkowska - członek wspierający - osoba fizyczna

Deklaracja członkowska - członek wspierający - osoba prawna