Działalność wydawniczo-popularyzatorska

Statut PTP określając cele i środki działania, stanowi jednoznacznie, że Towarzystwo dąży do  popularyzowania osiągnięć nauk pedagogicznych oraz do udziału w rozwijaniu kultury pedagogicznej w społeczeństwie.

Oddziały Terenowe PTP prowadzą działalność w zakresie upowszechniania wiedzy pedagogicznej samodzielnie lub wspólnie z pokrewnymi towarzystwami (socjologiczne, psychologiczne, historyczne) i innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi. Do popularyzacji wiedzy włączają oddziały i ZG przedstawicieli nauk pedagogicznych z zagranicy. Ważne zadanie statutowe wypełniają te oddziały, które organizują konsultacje i seminaria z zakresu doradztwa pedagogicznego dla rodziców, studentów i nauczycieli. Niektóre oddziały organizują wystawy lub konkursy na ciekawe tematy.

Formą dokumentacji i popularyzacji wyników badań naukowych są różnego rodzaju publikacje. W ramach działalności wydawniczej PTP ukazało się wiele pozycji naukowych w postaci:

  • Ksiąg zjazdowych, które prezentują ogólny dorobek Zjazdu Pedagogicznego,
  • monografii, które prezentują dorobek obradujących w ramach Zjazdów Pedagogicznych sekcji.
  • czasopism :Forum Oświatowe , Przegląd Historyczno-Oświatowy, Studia Pedagogiczne, Problemy Wczesnej Edukacji