Konkurs na wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych opublikowaną w 2022 r.

Konkurs Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

na wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych opublikowaną w 2023 r.

Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu na wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych jest Polskie Towarzystwo Pedagogiczne mające swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa.
 2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Konkurs odbywa się jeden raz w roku kalendarzowym.
 4. W Konkursie dany autor może wystąpić w zgłoszeniu tylko jednej monografii.
 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Kapituły Konkursu, chyba że złożą pisemny wniosek o wyłączeniu z prac Kapituły.
 6. Uczestnicy Konkursu składają prace konkursowe w siedzibie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 7. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą (w jednym egzemplarzu) do siedziby Towarzystwa, a także pocztą elektroniczną w pliku pdf. na adresy: sekretariat@ptp-pl.org oraz ekarcz@uni.opole.pl (data wpływu prac na VIII konkurs do 31 lipca 2024).
 8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 października 2024.
 9. Prace, które zostaną dostarczone po terminie wyznaczonym do ich składania, nie będą uczestniczyć w Konkursie.
 10. Dokumenty przekazane w związku z udziałem w Konkursie, w tym egzemplarze pracy zgłoszonej do Konkursu, nie podlegają zwrotowi.
 11. Uczestnicy konkursu, przez fakt przystąpienia do Konkursu, wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne z przedstawionej pracy m.in. poprzez prezentacje w środkach masowego przekazu, materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych Towarzystwa.

 

Wniosek

 

Regulamin

 

Laureaci

Rok 2023

Uchwała Kapituły Konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wybitną monografię naukową
Dr hab. Piotr Zamojski, prof. Akademii Marynarki Wojennej

biogram

Edukacja jako rzecz publiczna. Raport z próby budowania sfery publicznej wokół edukacji w Polsce, Oficyna Naukowa, Warszawa 2022, s. 426. okładka

 

Rok 2022

Uchwała Kapituły Konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wybitną monografię naukową.

dr hab. Rafał Włodarczyk, prof. UWr

biogram

"Utopia i edukacja. Studia z filozofii, teorii edukacji i pedagogiki azylu", Wrocław 2021 okladka

 

Rok 2021

Podsumowanie uzasadnienia wyróżnienia

 

prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

biogram

"Szkoła jako przestrzeń uznania", Warszawa 2020, okładka

 

dr Marek Michalak

dr. Marek Michalak

biogram

"Order Uśmiechu – wspólny świat dzieci i dorosłych", Warszawa 2020,  okładka

 

Rok 2020
prof. dr hab. Iwona Chrzanowska

prof. dr hab. Iwona Chrzanowska - zatrudniona na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

biogram

„Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej", WN PWN, Warszawa 2019  - informacja o monografii, okładka monografii

Rok 2019
dr hab. Renata Tomaszewska-Lipiec, profesor uczelni

dr hab. Renata Tomaszewska-Lipiec, profesor uczelni  - zatrudniona w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

biogram

„Praca zawodowa - życie osobiste. Dysonans czy synergia?”informacja o monografii , okładka monografii

 

Rok 2018

Prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk

Autor zdjęcia: Michał Łapecki

Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

biogram

"Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie. Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej"  zob.okładkę

 

Rok 2017

Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

Agnieszka Gromkowska-Melosik
 

 

 

 

 

 

Agnieszka Gromkowska-Melosik, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

biogram
"Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją kulturową a ruchliwością konkurencyjną" zob. okładkę
 

Prof. nadzw. dr hab. Anna Odwrąż-Coates

Anna Odrowąż-Coates

 

 

 

 

 

 

Anna Odrowąż-Coates, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
biogram
"Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji" zob. okładkę