Konkurs - wybitna monografia

Konkurs Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

na  wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych

Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu na wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych jest Polskie Towarzystwo Pedagogiczne mające swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa.
 2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Konkurs odbywa się jeden raz w roku kalendarzowym.
 4. W Konkursie dany autor może wystąpić w zgłoszeniu tylko jednej monografii.
 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Kapituły Konkursu, chyba że złożą pisemny wniosek o wyłączeniu z prac Kapituły.
 6. Uczestnicy Konkursu składają prace konkursowe w siedzibie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
 7. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą (data wpływu prac na III konkurs do 30 kwietnia 2019) do siedziby Towarzystwa.
 8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 czerwca 2019 roku.
 9. Prace, które zostaną dostarczone po terminie wyznaczonym do ich składania, nie będą uczestniczyć w Konkursie.
 10. Dokumenty przekazane w związku z udziałem w Konkursie, w tym egzemplarze pracy zgłoszonej do Konkursu, nie podlegają zwrotowi.
 11. Uczestnicy konkursu, przez fakt przystąpienia do Konkursu, wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne z przedstawionej pracy m.in. poprzez prezentacje w środkach masowego przekazu, materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych Towarzystwa.

Regulamin

Wniosek

Laureaci

Rok 2019
dr hab. Renata Tomaszewska-Lipiec, profesor uczelni

dr hab. Renata Tomaszewska-Lipiec, profesor uczelni  - zatrudniona w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

biogram

„Praca zawodowa - życie osobiste. Dysonans czy synergia?”informacja o monografii , okładka monografii

 

Rok 2018

Prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk

Autor zdjęcia: Michał Łapecki

Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

biogram

"Pod każdym względem ci daję wychowanie. Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej"  zob.okładkę

 

Rok 2017

Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

Agnieszka Gromkowska-Melosik
 

 

 

 

 

 

Agnieszka Gromkowska-Melosik, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

biogram
"Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją kulturową a ruchliwością konkurencyjną" zob. okładkę
 

Prof. nadzw. dr hab. Anna Odwrąż-Coates

Anna Odrowąż-Coates

 

 

 

 

 

 

Anna Odrowąż-Coates, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
biogram
"Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji" zob. okładkę