Studia Pedagogiczne

Studia Pedagogiczne
ISSN 0081-6795

„Studia Pedagogiczne” są na rynku wydawniczym od ponad pół wieku, od 1954 roku. Są znaczącym forum wymiany myśli dotyczącej rozwoju nauki, zmian dokonujących się w oświacie. Z dotychczas wydanych tomów Studiów Pedagogicznych, w większości, to monograficzne opracowania  kluczowych problemów nauk pedagogicznych i edukacji człowieka, często udokumentowanych wynikami badań empirycznych.

W historii „Studiach Pedagogicznych” były przerwy w wydawaniu pisma. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, między innymi  wymagania formuły pisma (monograficzność), a ostatnio z braku dotacji. Tom  nr LXIII, który ukazał się 2010 − przywraca czasopismo do życia. Tytuł tego tomu, to: Nauczyciel – znaczenia i dylematy profesji pod red. Henryki Kwiatkowskiej. Warto wspomnieć, że ukazał się on po trzydziestu dwóch latach od wydania pedeutologicznego tomu  XXXIX pod redakcją Prof. Stefana Wołoszyna na temat: Nauczyciel. Tradycja – współczesność – przyszłość. Miejmy nadzieję, że to znaczące pismo będzie już trwałym znakiem w strukturze czasopism pedagogicznych.

 

KOMITET REDAKCYJNY:
Henryka Kwiatkowska – redaktor naczelny
Elżbieta Hoffmann – sekretarz
Małgorzata Orłowska

 

RADA REDAKCYJNA:
Maria Czerepaniak-Walczak, Maria Dudzikowa, Zbigniew Kwieciński,Tadeusz Lewowicki, Joanna Rutkowiak

ADRES REDAKCJI:
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 8/9
Tel. (22) 31 89 249

WYDAWCA:
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 16/20

www: http://spedagogiczne.ptp-pl.org/