Wyróżnienie PTP za wybitną monogafię - konkurs

Konkurs Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

na  wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych

Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu na wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych jest Polskie Towarzystwo Pedagogiczne mające swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa.
 2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Konkurs odbywa się jeden raz w roku kalendarzowym.
 4. W Konkursie dany autor może wystąpić w zgłoszeniu tylko jednej monografii.
 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Kapituły Konkursu, chyba że złożą pisemny wniosek o wyłączeniu z prac Kapituły.
 6. Uczestnicy Konkursu składają prace konkursowe w siedzibie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
 7. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą (data wpływu do 15 stycznia w roku kolejnym po roku konkursowym) do siedziby Towarzystwa.
 8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 marca w roku kolejnym po roku konkursowym.
 9. Prace, które zostaną dostarczone po terminie wyznaczonym do ich składania, nie będą uczestniczyć w Konkursie.
 10. Dokumenty przekazane w związku z udziałem w Konkursie, w tym egzemplarze pracy zgłoszonej do Konkursu, nie podlegają zwrotowi.
 11. Uczestnicy konkursu, przez fakt przystąpienia do Konkursu, wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne z przedstawionej pracy m.in. poprzez prezentacje w środkach masowego przekazu, materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych Towarzystwa.

Regulamin

Wniosek