"Czas na rozwój - przywództwo w edukacji" - wykłady otwarte wybitnych Profesorów

Drugie spotkanie z tego cyklu odbyło się 7 maja 2019 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wykład pod tytułem: "Czas na rozwój - przywództwo w edukacji" wygłosiła Pani Profesor Joanna Madalińska-Michalak, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. W toku wykładu Pani Profesor odpowiedziała na pytania o to, w czym przejawiają się działania lidera , czym jest przywództwo edukacyjne i na co należy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o rozwój lidera i rozwój przywództwa w szkole.

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak odgrywa istotną rolę w organizowaniu pracy naukowej i życiu środowiska pedagogicznego w naszym kraju i poza jego granicami. Prace naukowe Pani Profesor Joanny Madalińskiej-Michalak ukazują nowatorskie podejście do takich problemów, jak odpowiedzialność nauczycieli (opracowanie wystandaryzowanego narzędzia badawczego: Skali Poczucia Odpowiedzialności Zawodowej Nauczycieli, SPOZN); sukces zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania (badania jakościowe); przywództwo edukacyjne (międzynarodowe jakościowe badania porównawcze, szeroko rozwinięta współpraca naukowa w tym obszarze), etyka, rozwój zawodowy i profesjonalizm nauczyciela (badania jakościowe) oraz etyka jako przedmiot nauczania w szkołach w Polsce (badania ilościowe). 

Profesor Joanna Madalińska-Michalak obok wybitnego dorobku naukowego – jest autorką ponad 200 szeroko cytowanych publikacji naukowych, szczególnie wyróżnia się w obszarze pracy na rzecz rozwoju nauki w Polsce i na świecie oraz popularyzacji jej osiągnięć. Jest wiceprzewodniczącą Światowego Towarzystwa Pedagogicznego (World Education Research Association, WERA), przewodniczącą Sieci Naukowej poświęconej polityce edukacji nauczycieli w Europie - Teacher Education Policy in Europe Scientific Network (TEPE) (druga kadencja), przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (druga kadencja).  Pani Profesor jest cenionym ekspertem w zakresie edukacji nauczyciela i oświaty – jest reprezentantem Polski w europejskiej sieci poświęconej polityce edukacyjnej w zakresie nauczycieli - European Network on Teacher Education Policies (ENTEP). W roku 2017 Pani Profesor została wybrana na członka Rady Dyrektorów międzynarodowej organizacji o charakterze globalnym: Międzynarodowej Rady Edukacji Nauczyciela i Nauczania - International Council of Education for Teaching (ICET). Pani Profesor jest także członkiem rad naukowo-zarządczych tak prestiżowych towarzystw naukowych, jak chociażby Europejskie Towarzystwo Pedagogiczne - European Educational Research Association (od roku 2009) i Światowe Towarzystwo Pedagogicznego - World Education Research Association (WERA) (od roku 2014). W ramach Światowego Towarzystwa Pedagogicznego (World Education Research Association, WERA) powierzono Pani Profesor bardzo odpowiedzialną rolę, jaką jest przewodniczenie Międzynarodowym Sieciom Naukowych (International Research Network).