Doktor Joanna Dziekońska Laureatką Konkursu PTP na wyróżniającą się rozprawę doktorską za rok 2020

Tegoroczną laureatką Konkursu PTP na wyróżniającą się rozprawę doktorską została dr Joanna Dziekońska z Katedry Dydaktyki i Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wyróżniona praca nosi tytuł „Komunikacja w Internecie – nowe oblicze kultury dziecięcej”. Promotorem rozprawy była dr hab. Marzenna Nowicka, prof. uczelni, zaś promotorką pomocniczą dr Alina Kalinowska. Recenzje w postępowaniu doktorskim sporządziły prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska oraz dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. uczelni.

Kapituła Konkursu składająca się z członków Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, oceniając pracę dr Joanny Dziekońskiej, zwróciła uwagę na to, że rozprawa jest diagnozą obszaru mało rozpoznanego przez pedagogikę i ważnego dla zrozumienia dziecięcego świata. Zidentyfikowanie przejawów nowej kultury dziecięcej wytwarzanej w „sieciowych podwórkach” i analiza ich znaczenia w życiu współczesnych dzieci zostało uznane za interesujący i ważny problem edukacyjny. Dostrzeżono, że dzięki podjętej diagnozie, dr Joanna Dziekońska mogła zaprezentować oryginalną, autorską koncepcję e-kultury dziecięcej. W pracy zostały opracowane propozycje zarówno teoretycznych interpretacji tytułowego zjawiska, jak i praktycznego podejścia do jego badania. W ocenach rozprawy często podkreślano jej metodologiczną dojrzałość. Wskazywano na bardzo szczegółową operacjonalizację teoretycznych założeń badawczych, a także znaczną ilościowo próbę badawczą. Uznano, że pozyskany materiał z badań został bardzo dobrze opracowany. Co więcej, pomimo jego obszerności, a także drobiazgowej analizy i interpretacji, Autorka potrafiła utrzymać zaangażowanie odbiorcy, trwać wraz z nim w „naukowym napięciu”, podążając drogą do konkluzji i wniosków - niezwykle ważnych dla praktyki pedagogicznej. Wymiar praktyczny rozprawy został uwypuklony również w słowach, że mamy do czynienia z pracą wybitną z perspektywy badawczej, z ogromnym potencjałem zastosowania wyników w praktyce edukacyjnej i społecznej. Dostrzeżonym rysem pracy jest również jej wysoka kultura słowa.

Serdecznie gratulujemy Laureatce. Gratulujemy również pozostałym uczestnikom tegorocznego konkursu, gdyż wszystkie nadesłane prace charakteryzowały się oryginalnością, naukową wiarygodnością i pedagogicznym zaangażowaniem.