Zaproszenie do wypełnienie ankiety internetowej skierowanej do ukraińskich nauczycieli i kadry pedagogicznej, którzy wyjechali za granicę w związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej

Agresja militarna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę skłoniła znaczną liczbę ukraińskich nauczycieli i ich rodzin do wyjazdu za granicę, gdzie otrzymali tymczasowe schronienie. Niestety, wielu z nich nie zna języków krajów przyjmujących, nie może potwierdzić swoich kwalifikacji, nie ma pracy. Ponadto pedagodzy, podobnie jak inni ukraińscy migranci, znajdują się w sytuacjach stresowych i potrzebują wsparcia psychologicznego i metodycznego.

Badanie ma na celu identyfikację problemów i potrzeb, a także promowanie adaptacji zawodowej i społecznej do nowych warunków życia ukraińskich nauczycieli i pracowników pedagogicznych przebywających obecnie poza Ukrainą.

Ankieta zostanie przeprowadzona online, jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.

Organizatorzy i zasoby: Instytut Edukacji Pedagogicznej i Edukacji Dorosłych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy im. Ivana Zyazyuna, Instytut Cyfryzacji Edukacji Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, organizacje partnerskie w Polsce, Słowacji, Rumunii i innych państwach. Badanie jest realizowane z inicjatywy wymienionych organizacji, bez pomocy finansowej, na zasadach publicznych.

Cel ankiety: poznanie potrzeb i problemów edukacyjnych nauczycieli i pracowników pedagogicznych, którzy wyjechali za granicę w związku z agresją wojskową Federacji Rosyjskiej, i stworzenie na tej podstawie możliwości organizacji wydarzeń edukacyjnych i doradczych w wygodny i profesjonalny sposób, a także zapewnienie stałego wsparcie metodycznego.

Grupy docelowe: nauczyciele ZZSO, pedagodzy, pracownicy pedagogiczni, nauczyciele wyższych uczelni pedagogicznych, metodycy i pracownicy IPPO, inne zainteresowane osoby.

Perspektywy: ankieta będzie okazją do nawiązania kontaktu z naszymi rodakami i na podstawie jej wyników zostaną ustalone najodpowiedniejsze formy wsparcia, w szczególności organizacja i prowadzenie webinarów i szkoleń, a także inne działania, które obejmą kwestie adaptacji zawodowej i społecznej do nowych warunków życia, w tym zatrudnienie, szkolenia, wsparcie psychologiczne itp.

Kanały dystrybucji kwestionariusza internetowego: środowiska zawodowe, sieci społecznościowe, organizacje publiczne, instytucje opiekujące się obywatelami Ukrainy w czasie wojny na Ukrainie.

Link do ankiety:

https://shorturl.at/oHRX4

 

Oнлайн-опитування українських вчителів та педагогічних працівників, які виїхали за кордон у зв’язку з військовою агресією РФ

Військова агресія РФ проти України спонукала виїхати за кордон значну кількість українських педагогів та їхніх сімей, де вони отримали тимчасовий прихисток. На жаль, багато хто з них не володіють мовами країн перебування, не можуть підтвердити свою кваліфікацію, не мають роботи. Крім того, освітяни, як й інші українські мігранти, перебувають у стресових ситуаціях, потребують психологічної та методичної підтримки.

Опитування спрямовано на виявлення проблем та потреб, а також для сприяння професійної та соціальної адаптації до нових умов проживання українських вчителів і педагогічних працівників, які перебувають зараз за межами України.

Опитування проводитиметься онлайн, є анонімним, а його результати використовуватимуться виключно у наукових цілях.

Організатори та ресурси: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститут цифровізації освіти НАПН України, організації-партнери у Польщі, Словаччині, Румунії та ін. країнах. Проводиться за ініціативи згаданих організацій, без фінансової допомоги, на громадських засадах.

Мета опитування: з’ясувати освітні потреби та проблеми вчителів і педагогічних працівників, які виїхали за кордон у зв’язку з військовою агресією РФ для створення можливостей організації навчальних та консультативних заходів у зручний та професійний спосіб, забезпечити методичну підтримку на постійній основі.

Цільові групи: вчителі ЗЗСО, вихователі, педагогічні працівники, викладачі закладів вищої педагогічної освіти, методисти та працівники ІППО, інші зацікавлені особи.

Перспективи: опитування дасть можливість встановити контакт з нашими співвітчизниками, а за його результатами будуть визначені найбільш доцільні форми підтримки, зокрема організація і проведення вебінарів, тренінгів та ін. заходи, що охоплюватимуть питання професійної та соціальної адаптації до нових умов проживання, зокрема працевлаштування, навчання, психологічної підтримки тощо.

Канали поширення онлайн-анкети: професійні спільноти, соціальні мережі, громадські організації, установи, які опікуються українськими громадянами під час війни в Україні.

Посилання на опитування

https://shorturl.at/oHRX4