Oddział PTP Białystok

Działalność: 

22 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział Białystok. Na spotkaniu wybrano Władze Oddziału oraz Komisję Rewizyjną (na kadencję 2017 – 2020).

Główne płaszczyzny działań Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego O/Białystok:

 • podtrzymywanie współpracy z Mistrzami, nestorami pedagogiki związanymi z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, aby korzystać z ich wiedzy i doświadczenia;
 • organizowanie cyklicznych spotkań naukowych, konferencji i seminariów w celu integracji środowiska naukowego;
 • promocja badań i doskonalenia warsztatu pracy pedagogicznej;
 • twórcze wiązanie teorii i praktyki edukacyjnej;
 • popularyzowanie innowacji pedagogicznych;
 • współpraca z krajowymi i lokalnymi instytucjami edukacyjnymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi zajmującymi się działalnością edukacyjną, badawczą i opiekuńczo-wychowawczą;
 • współpraca z krajowymi i lokalnymi władzami oświatowymi;
 • propagowanie kultury pedagogicznej w środowisku lokalnym.

Działalność w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym Oddział Białystok ma długą tradycję. Członkowie PTP, nawet w okresie zawieszenia działalności Oddziału, brali aktywny udział w rozwoju naukowym PTP między innymi poprzez udział w Zjazdach Pedagogicznych.

W latach 2014-2017 w skład Zarządu Oddziału Białystok wchodzili: dr Alicja Korzeniecka - Bondar – Przewodnicząca; dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB – Wiceprzewodniczący; dr hab. Agata Cudowska, prof. UwB – członek zarządu, dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB – członek zarządu, dr Jolanta Szada-Borzyszkowska – skarbnik, dr Katarzyna Szorc – sekretarz. Wybrane działania Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – Oddział Białystok w latach 2014-2016:

 • Podjęte zostały liczne działania służące przygotowaniu IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego organizowanego w 2016 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku;
 • Udział dr Alicji Korzenieckiej-Bondar, przewodniczącej Oddziału Białystok w Ogólnopolskiej Konferencji: Wychowanie do życia wartościowego jednostki i wspólnoty, organizowanej przez: Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Toruń, 20 października 2015 r.);
 • Wykład naukowy i warsztaty metodologii jakościowej z zakresu teorii ugruntowanej, Warsztaty które poprowadziła dr hab. Hanna Kędzierska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (organizacja we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Fundacją Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych) (5 marca 2015 r.);
 • Wykład naukowy dr hab. Mirosława Sobeckiego, prof. UwB pt. Wielokulturowe Podlasie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem (15 czerwiec 2015);
 • Wykład naukowy dr hab. Elżbiety Jaszczyszyn, prof. UwB pt. Wychowanie obywatelskie i patriotyczne a potencjał środowiska lokalnego skierowany do nauczycieli pracujących w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych  (Przedszkole nr 5 w Wieliczce) (2 października 2015);
 • 04.05.2016 odbyło się Zwyczajne Ogólne Zebranie PTP Oddziału Białystok;
 • Udział przedstawicieli Zarządu oraz Członków Oddziału Białystok w Walnym Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (11.05.2016, Warszawa);
 • Udział dr hab. Agaty Cudowskiej, prof. UwB oraz dr hab. Mirosława Sobeckiego, prof. UwB - przedstawicieli Zarządu oraz Członków Oddziału Białystok w Konferencji Naukowej „Tożsamość Pedagogiki. Towarzyskość – Etyczność – Wspólnotowość”  (11.05.2016, Warszawa) zorganizowanej w ramach obchodów Jubileusz 35-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego;
 • W ramach przygotowań do IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego: Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki współorganizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk zrealizowano szereg działań programowych i organizacyjnych;
 • Uczestniczenie Zarządu oraz Członków Oddziału Białystok w pracach merytorycznych poszczególnych sekcji IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego: Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki (21-23 września 2016);
 • Uczestniczenie Zarządu oraz Członków Oddziału Białystok w organizacji wszystkich wydarzeń IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego;
 • dr Alicja Korzeniecka-Bondar i dr Tomasz Bajkowski przygotowali Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego: Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki¸ Białystok 21-23 września 2016r., opublikowane w „Roczniku Pedagogicznym”, tom 39, 2016, s. 241 -250.
Władze Oddziału PTP: 

 

Zarząd
przewodnicząca: prof. dr hab. Agata Cudowska
wiceprzewodnicząca: dr Katarzyna Szorc
sekretarz: dr Agnieszka Suplicka
skarbnik: dr Agnieszka Sobolewska - Popko
członkini Zarządu: dr Alina Szwarc
członkini Zarządu: dr Walentyna Wróblewska

Komisja Rewizyjna
przewodnicząca: dr Lidia Dakowicz
członkini Komisji: dr hab. Dorota Misiejuk, prof. uczelni
członkini Komisji: dr Marta Perkowska

 

Kontakt: 

ul. Świerkowa 20
15-328 Białystok

mail: ptp.o.bialystok@gmail.com, a.suplicka@uwb.edu.pl
tel: 697 689 730