Oddział PTP Częstochowa

Działalność: 

Działalność Oddziału Częstochowskiego PTP wynika z potrzeby integracji środowiska pedagogów regionu częstochowskiego i opiera się na realizacji statutowych zadań PTP. Głównym celem działalności Oddziału Częstochowskiego PTP jest udział w rozwoju i popularyzacji osiągnięć nauk pedagogicznych oraz propagowanie wiedzy pedagogicznej poprzez podejmowanie przedsięwzięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych.

Ważnym zadaniem jest tworzenie w ramach Towarzystwa możliwości współdziałania i wymiany doświadczeń między pedagogami w regionie częstochowskim, a profesjonalistami zatrudnionymi zarówno w szkołach wyższych, jak i w szeroko pojmowanym sektorze oświaty, kultury i polityki społecznej. Oddział Częstochowski PTP jest środowiskiem współpracy, w które angażują się nie tylko naukowcy, dydaktycy i menedżerowie oświatowi, ale także nauczyciele i wychowawcy różnego typu placówek oświatowych.

Ramowy program pracy Oddziału zakłada między innymi:

 • organizowanie cyklicznych spotkań naukowych, szkoleń, seminariów i konferencji,
 • integrację lokalnego środowiska pedagogów poprzez współpracę członków Towarzystwa,
 • poznanie pedagogicznych środowisk naukowych z innych ośrodków krajowych oraz zagranicznych,
 • wspieranie członków Towarzystwa w ich rozwoju i działaniach pedagogicznych,
 • współpracę z lokalnymi i krajowymi władzami oświatowymi,
 • współpracę z instytucjami edukacyjnymi i organizacjami społecznymi zajmującymi się działalnością edukacyjną i opiekuńczo-wychowawczą,
 • promocję badań i doskonalenia warsztatu pracy pedagogicznej,
 • popularyzowanie innowacji pedagogicznych i rozwijanie kultury pedagogicznej w środowisku lokalnym,
 • wspieranie członków Towarzystwa w tworzeniu grup badawczych integrujących lokalne środowisko pedagogów.
Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału Częstochowskiego PTP

 1. Przewodnicząca: dr Joanna Juszczyk-Rygałło
 2. Wiceprzewodnicząca: dr hab. Grażyna Rygał, prof.AJD
 3. Sekretarz: dr Andrzej Rygałło
 4. Skarbnik: dr Aleksandra Kruszewska
 5. Członek Zarządu: dr Edyta Skoczylas-Krotla

Komisja Rewizyjna Oddziału Częstochowskiego PTP

 1. Przewodnicząca: dr hab. Urszula Ordon, prof.AJD
 2. Zastępca Przewodniczącej: dr Ewa Piwowarska
 3. Członek Komisji Rewizyjnej: dr Izabela Sochacka
Kontakt: 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Pedagogiczny 

ul. Waszyngtona 4/8 (pok. 325)
42-200 Częstochowa
tel.721 537 826, 343 784 351 
e-mail: 
ptp.czestochowa@gmail.com