Oddział PTP Zielona Góra

Działalność: 

Dnia 2 października 2017 r. w Zielonej Górze odbyło się walne zgromadzenie, podczas którego wybrano władze nowo powołanego oddziału terenowego w Zielonej Górze, obejmującego swoim zasięgiem Miasto Zielona Góra oraz województwo lubuskie. Uchwałą Zarządu Głównego oddział włączono w struktury PTP. 

Do głównych zadań oddziału należy:

• organizowanie cyklicznych spotkań naukowych, konferencji i seminariów w celu integracji środowiska naukowego;
• promocja badań i doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej;
• popularyzowanie innowacji pedagogicznych;
• współpraca z krajowymi i lokalnymi instytucjami edukacyjnymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi zajmującymi się działalnością edukacyjną, badawczą i opiekuńczo-wychowawczą;
• współpraca z krajowymi i lokalnymi władzami oświatowymi;
• propagowanie kultury pedagogicznej w środowisku lokalnym.

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału

Przewodnicząca: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 
Wiceprzewodniczący: dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
Sekretarz: dr Magdalena Zapotoczna
Skarbnik: mgr Maciej Bardelas
Członkowie Zarządu: 
dr Aneta Klementowska
mgr Regina Korzeniowska
mgr Dagmara Szczecińska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: dr Maciej Lubik
Wiceprzewodniczący: lic. Agata Łaniec
Członek: lic. Adrian Tyczyński 

Kontakt: 

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
m.zapotoczna@wpps.uz.zgora.pl