Konkurs - wybitna monografia

Konkurs Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

na  wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych

Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu na wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych jest Polskie Towarzystwo Pedagogiczne mające swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa.
 2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Konkurs odbywa się jeden raz w roku kalendarzowym.
 4. W Konkursie dany autor może wystąpić w zgłoszeniu tylko jednej monografii.
 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Kapituły Konkursu, chyba że złożą pisemny wniosek o wyłączeniu z prac Kapituły.
 6. Uczestnicy Konkursu składają prace konkursowe w siedzibie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 7. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą (w jednym egzemplarzu) do siedziby Towarzystwa, a także pocztą elektroniczną w pliku pdf. na adresy: sekretariat@ptp-pl.org oraz ekarcz@uni.opole.pl (data wpływu prac na V konkurs do 31 lipca 2021).
 8.  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 października 2021.
 9. Prace, które zostaną dostarczone po terminie wyznaczonym do ich składania, nie będą uczestniczyć w Konkursie.
 10. Dokumenty przekazane w związku z udziałem w Konkursie, w tym egzemplarze pracy zgłoszonej do Konkursu, nie podlegają zwrotowi.
 11. Uczestnicy konkursu, przez fakt przystąpienia do Konkursu, wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne z przedstawionej pracy m.in. poprzez prezentacje w środkach masowego przekazu, materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych Towarzystwa.

Wniosek

Regulamin

Laureaci

Rok 2020
prof. dr hab. Iwona Chrzanowska

prof. dr hab. Iwona Chrzanowska - zatrudniona na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

biogram

„Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej", WN PWN, Warszawa 2019  - informacja o monografii, okładka monografii

Rok 2019
dr hab. Renata Tomaszewska-Lipiec, profesor uczelni

dr hab. Renata Tomaszewska-Lipiec, profesor uczelni  - zatrudniona w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

biogram

„Praca zawodowa - życie osobiste. Dysonans czy synergia?”informacja o monografii , okładka monografii

 

Rok 2018

Prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk

Autor zdjęcia: Michał Łapecki

Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

biogram

"Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie. Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej"  zob.okładkę

 

Rok 2017

Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

Agnieszka Gromkowska-Melosik
 

 

 

 

 

 

Agnieszka Gromkowska-Melosik, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

biogram
"Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją kulturową a ruchliwością konkurencyjną" zob. okładkę
 

Prof. nadzw. dr hab. Anna Odwrąż-Coates

Anna Odrowąż-Coates

 

 

 

 

 

 

Anna Odrowąż-Coates, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
biogram
"Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji" zob. okładkę