Przyszłość Towarzystw Naukowych

Niedawno dotarła do nas publikacja z wystąpieniami w trakcie konferencji zatytułowanej „Przyszłość towarzystw naukowych w świetle postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”. Konferencja została zorganizowana przez Radę Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk 28 listopada 2019 r. Informacja o niej została wówczas zamieszczona na stronie Towarzystwa.

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne reprezentowali na konferencji ówczesny Wiceprzewodniczący, dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni, oraz dr Robert Sarnecki, Sekretarz Generalny. Konferencja odbyła się w pięknych salach Pałacu Staszica w Warszawie. Składała się z części plenarnej, na której zostały wygłoszone trzy referaty, oraz z części panelowej, w której zorganizowano cztery panele, odpowiadające czterem nurtom dyscyplin reprezentowanych przez uczestników konferencji.

W części plenarnej głos zabrali Państwo Profesorowie: Zbigniew Kruszewski („Rola społecznego ruchu naukowego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”), Stanisław Kunikowski („Wkład towarzystw ogólnych i regionalnych oraz towarzystw specjalistycznych w rozwój dyscyplin i dziedzin nauki”) oraz Iwona Hoffman („Status prawny funkcjonowania społecznego ruchu naukowego w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r.”). Każde z wystąpień zawierało inspirujące wątki, zarówno z punktu widzenia poznawczego, jak i praktycznego. Kluczową kwestią, wokół której toczyła się dyskusja, było dążenie towarzystw naukowych do uregulowania własnej działalności na drodze ustawowej. W tej chwili nie ma ustawy, która byłaby dedykowana wprost towarzystwom naukowym.

W części panelowej Wiceprzewodniczący PTP, dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni, uczestniczył w dyskusji panelu pierwszego, który zgromadził przedstawicieli towarzystw w naukach społecznych i humanistycznych. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę m.in. na następującą kwestię: „PTP, podobnie jak większość towarzystw naukowych w dzisiejszej Polsce, jest zaniepokojone brakiem wystarczającej troski ze strony instytucji państwa o promowanie i wzmacnianie tego rodzaju aktywności społecznej. Uznając to, że zasadniczo środki na badania naukowe są dystrybuowane przez państwo poprzez system uczelni wyższych, PTP uważa, że również towarzystwa naukowe powinny być ujęte w programie finansowania nauki. Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia przyszłego rozwoju towarzystw byłyby ustawowe rozstrzygnięcia dotyczące form wspierania społecznego ruchu naukowego przez państwo, łącznie ze wsparciem finansowym”.