Forum Oświatowe

Forum Oświatowe
PL ISSN 0867-0323

 

„Forum Oświatowe” ukazuje się w postaci półrocznika i jest to czasopismo ogólnopolskie, otwarte na wszystkie środowiska akademickie pedagogiki i nauk dla niej podstawowych, współpracujące z twórczymi pedagogami − praktykami. „Forum Oświatowe” ma wysoką rangę wśród czasopism punktowanych. Jest czasopismem żywo reagującym na to, co dzieje się  we współczesnej nauce światowej i rodzimej, jest wyczulone na tzw. „wartości brzegowe”, funkcjonowania współczesnej szkoły i problemy  związane z edukacją i egzystencją szkolną ucznia. Interesuje się  reformą oświaty. Na jego łamach publikowane są wartościowe artykuły, eseje, komunikaty z badań,  recenzje i polemiki.

„Forum Oświatowe” zaczęło się ukazywać  w 1989 roku,  początkowo było dofinansowywane przez PAN. Obecnie, od numeru 2 z 2006 roku, współwydawcą "Forum Oświatowego" jest Dolnośląska Szkoła Wyższa.

KOMITET REDAKCYJNY:
Henryka Kwiatkowska (z-ca redaktora naczelnego)
Zbigniew Kwieciński (redaktor naczelny)
Józefa Chmielewska, Maria Czerepaniak-Walczak, Bogusława D. Gołębniak,
Eugenia Malewska, Bogusław Śliwerski, Edmund Trempała, Marian Walczak

ADRES REDAKCJI:
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

DSW we Wrocławiu
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 55

Poszczególne numery "Forum Oświatowego" można zakupić w siedzibie Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu: ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław lub zamówić telefonicznie (071) 358 27 52 lub emailem: wydawnictwo@dswe.pl.

Cena jednego numeru w sprzedaży bezpośredniej wynosi 15 zł, a w przypadku zlecenia wysyłki powiększona jest o jej rzeczywiste koszty.