Zjazdy Pedagogiczne - tematyka

Ogólnopolskie Zjazdy Pedagogiczne są ważną formą działalności Towarzystwa. Zjazdy stały się trwałą instytucją i wyraźnymi  punktami orientacji we współczesnej pedagogice. Mają one istotne znaczenie zarówno dla członków Towarzystwa, jak i dla całego środowiska związanego z edukacją. Zjazdy zawsze są wyjątkowymi spotkaniami pedagogów i służą rozwijaniu wiedzy o edukacji i wzmacnianiu praktyki pedagogicznej. Zjazdy stanowią forum wymiany myśli, współdziałania ludzi nauki i oświaty, stwarzają szanse poznania oraz spotkania znanych teoretyków i praktyków edukacji.

Zjazdy  organizowane są z reguły co trzy lata przez władze PTP we współpracy z różnymi uczelniami akademickimi. Stanowią one okazję do pokazania dorobku naukowego środowiska, które podjęło się współorganizacji Zjazdu, sprzyjają integracji tego środowiska, wzmacniają poznawczo, dają silne impulsy do dalszego rozwoju.

Do tej pory odbyły się następujące Zjazdy PTP:

I Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: 10 – 12 luty 1993 rok, Rembertów pod Warszawą

Temat obrad: „Ewolucja tożsamości pedagogiki”
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego – Akademia Obrony Narodowej


II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny:  31 sierpień – 2 wrzesień 1995 rok, Toruń

Temat obrad: "Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie”
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: 21-23 września 1998, Poznań

Temat obrad: „Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności”
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


IV Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: 20-22 września 2001, Olsztyn

Temat obrad: "Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie"
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Instytut Nauk o Wychowaniu, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: 23-25 wrzesień 2004, Wrocław

Temat obrad: ”Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności wychowania"
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Wydział Nauk o Wychowaniu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu (obecnie: Dolnośląska Szkoła Wyższa)


VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny:  17-19 wrzesień 2007, Lublin

Temat obrad: „Edukacja – moralność – sfera publiczna”
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


VII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: 20-21 wrzesień 2010, Toruń

Temat obrad: ”Po życie sięgać nowe … Teoria a praktyka edukacyjna”
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


VIII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: 19-21 września 2013, Gdańsk

Temat obrad: „Różnice – edukacja – inkluzja”
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

pobierz publikację


IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: 21-23 września 2015, Białystok

Temat obrad: „Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki”
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku i Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.

List do uczestników IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Białymstoku

Adres na otwarcie IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego - Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

Program IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego


X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: 18-20 września 2019, Warszawa
Temat obrad: "Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii"
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Program X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

Sprawozdanie Komitetu Programowego

Galeria zdjęć
Strona www zjazdu https://zjazd2019.pedagog.uw.edu.pl/