Koło Młodych Naukowców

Działalność

Seminarium Naukowe w Krakowie

Koło Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego serdecznie zaprasza do udziału w seminarium naukowym Research, Educat

INFORMACJE OGÓLNE

Z inicjatywy World Education Research Association (WERA) i prof. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak, przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (dalej: PTP), Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa podjęło uchwałę w dn. 21 listopada 2016 roku o powołaniu Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Emerging Researchers’ Network of Polish Educational Research Association)– organu wspierającego działalność badawczą młodych naukowców i naukowczyń przynależących do PTP, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej.

Od marca 2021 roku Przewodniczącą Koła jest mgr Joanna Pawłowska.
W pierwszym roku istnienia Koła, kołem koordynowała dr Marta Kowalczuk-Walędziak.

CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOŁA

Głównym celem Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego jest inspirowanie, organizowanie i rozwijanie działalności badawczej młodych naukowców (doktorów, doktorantów, studentów) reprezentujących nauki pedagogiczne, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej. Zakres działalności Koła obejmuje koordynowanie  działań oraz wsparcie merytoryczne poprzez: 

  • nawiązywanie i realizację współpracy naukowej z młodymi badaczami z zakresu nauk pedagogicznych (i nauk im pokrewnych) reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze;
  • wspomaganie rozwoju kariery naukowej przez popularyzację ich osiągnięć w kraju i za granicą;
  • podnoszenie kwalifikacji przez organizowanie (przy współudziale badaczy zagranicznych) konferencji, seminariów, obozów naukowych, warsztatów rozwijających kompetencje metodologiczne młodych badaczy z dziedziny nauk pedagogicznych oraz umiejętności w zakresie pracy w międzynarodowych zespołach badawczych, pisania wniosków projektowych w celu sfinansowania działalności badawczej z funduszy krajowych i zagranicznych, publikowania artykułów w czasopismach indeksowanych w JCR;
  • przygotowywanie i aplikację wniosków projektowych w ramach programów badawczych oferowanych w kraju i za granicą;
  • inspirowanie i wspomaganie w wyjazdach naukowo-badawczych i dydaktycznych za granicę (np. konferencje naukowe, odczyty, staże, wizyty studyjne);
  • organizowanie cyklicznych seminariów z udziałem badaczy zagranicznych, stanowiących możliwość prezentacji i dyskusji wyników badań prowadzonych przez młodych naukowców z kręgu nauk pedagogicznych (i nauk im pokrewnych);
  • nawiązywanie i realizację partnerstw badawczych ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi działającymi w kraju i za granicą;
  • występowanie z wnioskami do Zarządu PTP o nagrody i wyróżnienia, szczególnie za podejmowanie ważnych inicjatyw badawczych o zasięgu międzynarodowym;
  • wspieranie realizacji działalności statutowej PTP przez udział w inicjatywach naukowo-badawczych, popularyzatorskich i wydawniczych PTP.

 

CZŁONKOSTWO 

Członkiem Koła Młodych Naukowców PTP może zostać każdy doktor, doktorant, student będący członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, identyfikujący się z celami i zakresem działalności Koła. Szczegółowe warunki członkostwa w PTP określa Statut Towarzystwa (zob. Statut PTP § 12. i nstp.).

 

Kierowanie pracą Koła

Działalnością Koła kieruje Przewodnicząca Koła Młodych Naukowców mgr Joanna Pawłowska we współpracy z Opiekunami Koła: Przewodniczącym PTP - dr hab. Piotrem Kostyło, prof. uczelni oraz członkinią Prezydium PTP - dr hab. Anną Odrowąż-Coates, prof. uczelni.

Zespół koordynujący prace Koła:

dr Katarzyna Białożyt, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

- doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, sekretarz naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii, adiunkt w Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki edukacji całożyciowej, aktywności edukacyjnej osób starszych, sytuacji społecznej seniorów oraz różnych form aktywizujących osoby starsze. Autorka kilkunastu publikacji z tego obszaru. Od 2013 roku sekretarz czasopisma naukowego „Labor et Educatio” oraz sekretarz serii wydawniczej Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ( lata 2013-2015). Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012). Koordynator Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2017-2020), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

 

dr Damian Nosko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

– doktor nauk humanistycznych, pedagog, zastępca kierownika Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii; absolwent Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu specjalności resocjalizacja, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy; zainteresowania badawcze koncentruje w obrębie nauk społecznych - zwłaszcza problematyki związanej ze stylem życia współczesnej młodzieży w kontekście zażywania środków psychoaktywnych oraz procesu reintegracji społecznej młodzieży; autor wielu artykułów naukowych oraz monografii: Agresja wśród współczesnej młodzieży polskiej. Studium socjopedagogiczne oraz Nowe Substancje Psychoaktywne a tożsamość współczesnej młodzieży; członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

 

 

mgr Kamil Jaros, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

- doktorant szkoły doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Absolwent Logopedii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, Wokalistyki Estradowej w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Warszawie oraz Pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Uzyskał certyfikat praktycznego warsztatu terapeuty jąkania. Założyciel Gabinetu Wspierania Mowy i Głosu "U Logopedów". Aktor musicalowy, występuje na deskach teatru Rampa, gdzie również współpracuje z aktorami dbając o ich emisję głosu i przygotowanie repertuaru. Od lat skutecznie wykorzystuje zagadnienia związane z mową i komunikacją w obszarze artystycznym i kulturalnym. Reżyser muzycznych spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży. Nauczyciel emisji głosu w różnych ośrodkach kulturalno-artystycznych. Jest laureatem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Obszary zainteresowań naukowych dotyczą emisji i fizjologii głosu, zaburzeń mowy i głosu, pedagogiki wokalnej, terapii logopedycznej, fonetyki, niepłynności mowy, a także pracy z dzieckiem nad tremą.

 

 

mgr Joanna Pawłowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

- doktorantka Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Absolwentka Psychologii o specjalności Psychologia kliniczna w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz Pedagogiki o specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół nierówności społecznych ze względu na płeć, gender studies, pedagogiki społecznej, psychologii społecznej oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Od marca 2021 Przewodnicząca Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. 

 

 

 

Osoby zainteresowane działalnością w Kole Młodych Naukowców PTP proszone są o kontakt.

Znajdź nas na Facebooku !


Koło Młodych Naukowców
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego