Koło Młodych Naukowców

Działalność

Seminarium Naukowe w Krakowie

Koło Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego serdecznie zaprasza do udziału w seminarium naukowym Research, Educat

INFORMACJE OGÓLNE

Z inicjatywy World Education Research Association (WERA) i prof. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak, przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (dalej: PTP), Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa podjęło uchwałę w dn. 21 listopada 2016 roku o powołaniu Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Emerging Researchers’ Network of Polish Educational Research Association)– organu wspierającego działalność badawczą młodych naukowców przynależących do PTP, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej.

Od grudnia 2017 roku Koordynatorem Koła jest mgr Katarzyna Białożyt.
W pierwszym roku istnienia Koła, kołem koordynowała dr Marta Kowalczuk-Walędziak.
 

CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOŁA

Głównym celem Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego jest inspirowanie, organizowanie i rozwijanie działalności badawczej młodych naukowców (doktorów, doktorantów, studentów) reprezentujących nauki pedagogiczne, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej. Zakres działalności Koła obejmuje koordynowanie ich działań oraz wsparcie merytoryczne poprzez: 

  • nawiązywanie i realizację współpracy naukowej z młodymi badaczami z zakresu nauk pedagogicznych (i nauk im pokrewnych) reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze;
  • wspomaganie rozwoju kariery naukowej przez popularyzację ich osiągnięć w kraju i za granicą;
  • podnoszenie kwalifikacji przez organizowanie (przy współudziale badaczy zagranicznych) konferencji, seminariów, obozów naukowych, warsztatów rozwijających kompetencje metodologiczne młodych badaczy z dziedziny nauk pedagogicznych oraz umiejętności w zakresie pracy w międzynarodowych zespołach badawczych, pisania wniosków projektowych w celu sfinansowania działalności badawczej z funduszy krajowych i zagranicznych, publikowania artykułów w czasopismach indeksowanych w JCR;
  • przygotowywanie i aplikację wniosków projektowych w ramach programów badawczych oferowanych w kraju i za granicą;
  • inspirowanie i wspomaganie w wyjazdach naukowo-badawczych i dydaktycznych za granicę (np. konferencje naukowe, odczyty, staże, wizyty studyjne);
  • organizowanie cyklicznych seminariów z udziałem badaczy zagranicznych, stanowiących możliwość prezentacji i dyskusji wyników badań prowadzonych przez młodych naukowców z kręgu nauk pedagogicznych (i nauk im pokrewnych);
  • nawiązywanie i realizację partnerstw badawczych ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi działającymi w kraju i za granicą;
  • występowanie z wnioskami do Zarządu PTP o nagrody i wyróżnienia, szczególnie za podejmowanie ważnych inicjatyw badawczych o zasięgu międzynarodowym;
  • wspieranie realizacji działalności statutowej PTP przez udział w inicjatywach naukowo-badawczych, popularyzatorskich i wydawniczych PTP.

 

CZŁONKOSTWO 

Członkiem Koła Młodych Naukowców PTP może zostać każdy doktor, doktorant, student będący członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, identyfikujący się z celami i zakresem działalności Koła. Szczegółowe warunki członkostwa w PTP określa Statut Towarzystwa (zob. Statut PTP § 12. i nstp.).

 

Kierowanie pracą koła

Działalnością Koła kieruje Koordynator we współpracy z Przewodniczącą PTP - Prof. dr hab. Joanną Madalińską-Michalak.

Koordynatorem Koła (pełniący obowiązki) jest dr Katarzyna Białożyt (biogram)

Zespół koordynujący prace Koła:


dr Joanna Pękala, Uniwersytet Warszawski 

 

 


 dr Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

 

 


 dr Katarzyna Białożyt, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 


mgr Malwina Kałużyńska, Uniwersytet Warszawski  

 

 


 mgr Alicja Leśniak, Uniwersytet Warszawski 

 

 

Osoby zainteresowane działalnością w Kole Młodych Naukowców PTP proszone są o kontakt z mgr Katarzyną Białożyt na adres e-mail: katarzyna.bialozyt@up.krakow.pl

Znajdź nas na Facebooku !


Koło Młodych Naukowców
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego