Problemy Wczesnej Edukacji

Problemy Wczesnej Edukacji
ISNN 1734-1582

Czasopismo „Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education” (ISSN 1734-1582) ukazały się po raz pierwszy w 2005 roku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Od numeru 2011/2 (14) pismo jest kwartalnikiem, skierowanym do środowiska akademickiego, metodyków, nauczycieli-praktyków, studentów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych oraz osób zainteresowanych podejmowaną tu problematyką. Artykuły naukowo-krytyczne prezentują głównie tematykę związaną z nurtem badań nad dzieckiem i dzieciństwem oraz wczesną edukacją. Założeniem redakcji jest powrót myśli nad wczesną edukacją do źródeł o szerszym charakterze, takich jak pedagogika ogólna, dydaktyka, pedagogika społeczna, socjologia edukacji, antropologia kulturowa, pedeutologia, psychologia, poprzez zamieszczanie w piśmie tekstów, które z tych dziedzin się wywodzą. Poszczególne numery PWE mają charakter monotematyczny (zob. Archiwum). Znaczna część artykułów drukowana jest w językach obcych: angielskim, słowackim, rosyjskim i in. Ustalone działy kwartalnika: „Rozprawy i artykuły”, „Narracje i praktyki”, „Recenzje i sprawozdania” pozwalają na publikowanie tekstów o zróżnicowanym charakterze, pisanych zarówno przez autorów uznanych, jak i mniej doświadczonych. Międzynarodowy skład Autorów jest dodatkowym gwarantem poszerzonego kontekstu analiz i interpretacji, płaszczyzną dialogu prowadzonego z różnych perspektyw badawczych i aksjologicznych.

STRONA INTERNETOWA PISMA:
http://www.pwe.ug.edu.pl

RADA NAUKOWA
Ľudmila Belásová (Słowacja), Brian K. Gran (USA), Demetra Evangelou (USA), Małgorzata Karwowska-Struczyk (Polska), Maria Mendel (Polska), Astrid Męczkowska-Christiansen (Polska), Nina-Jo Moore (USA), Roberto Muffoletto (USA), Krystyna Nowak-Fabrykowski (USA), Sharon E. Smaldino (USA), Andrzej Szklarski (Szwecja), Piotr Szybek (Szwecja), Bogusław Śliwerski (Polska), Vlastimil Švec – Masarykova univerzita (Czechy), Barbara Wilgocka-Okoń (Polska), Teresa Vasconcelos – Lisbon Polytechnic (Portugalia), Małgorzata Żytko (Polska).

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Dorota Klus-Stańska (redaktor naczelny), Marzenna Nowicka (zastępca redaktora naczelnego), Małgorzata Dagiel, Alina Kalinowska, Małgorzata Kowalik-Olubińska, Agnieszka Nowak-Łojewska, Wojciech Siegień, Grażyna Szyling, Martin Blaszk, Edward Maliszewski, Krzesimir Arodź, Cezary Kurkowski.

WYDAWCA:
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 8/9
tel. 22 318 91 00 w. 249

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
tel. 58 523 11 37, tel. kom. 725 991 206

 

ADRES REDAKCJI:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. (+48) 58 523 42 05 fax (+48) 58 523 42 58
prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska e-mail: klus_stanska@op.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI:

„Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education”
Katedra Wczesnej Edukacji UWM
10-725 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 13