Władze PTP

Władzami Towarzystwa są:

Zjazdy Delegatów PTP

Zjazdy Delegatów PTP są najwyższą władzą Towarzystwa. Do kompetencji zwyczajnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa należy między innymi: uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa; rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej; udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej; wybór przewodniczącego, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; nadawanie Tytułu Honorowego Przewodniczącego Towarzystwa oraz przyznawanie tytułu członka honorowego Towarzystwa; podejmowanie uchwał o zmianie statutu.

XIII Zjazd Delegatów Towarzystwa obradował w dniu 3 września 2020 roku i wybrał na Przewodniczącego Towarzystwa dr. hab. Piotra Kostyłę, prof. uczelni

Dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego