Zjazdy Delegatów PTP

IX Walny Zjazd Delegatów odbył się w Warszawie, w siedzibie ZNP, dnia 24 kwietnia 2008 roku. Oficjalnego otwarcia dokonał Zbigniew Kwieciński, obrady prowadziła Anna Przecławska. W toku otwarcia Zbigniew Kwieciński, jako przewodniczący Towarzystwa, zasygnalizował kilka wiodących kwestii dla Towarzystwa w kontekście jego przyszłości, perspektywy działań. Przewodniczący Towarzystwa wskazał, że Towarzystwo, po pierwsze powinno być płaszczyzną faktycznej integracji środowiska akademickiego. Po drugie, Towarzystwo powinno otworzyć się na rzeczywistą współpracę z zagranicą, gdyż – jak stwierdził – „nie da się żyć w izolacji”. Po trzecie, Towarzystwo powinno otworzyć się na środowisko innowacyjnie działających nauczycieli – chodzi o zaangażowanie w doradztwo, w proces wspierania i rozwijania postaw innowacyjnych. Czwartą sygnalizowaną kwestią było podkreślenie znaczenia seminariów, zebrań, spotkań naukowych jako forum wymiany doświadczeń, włączenie w dyskursy edukacyjne różnych grup związanych z edukacją w celu wymiany doświadczeń. W wyniku głosowania przewodniczącym Towarzystwa na kadencję 2008-2011 został Zbigniew Kwieciński, wiceprzewodniczący: Henryka Kwiatkowska i Bogusław Śliwerski. W części merytorycznej – naukowej Zjazdu uczestnicy wysłuchali referatu Bogusławy Doroty Gołębniak „Pedagogika akademicka a praktyka edukacyjna” i referatu Ewy Rodziewicz „Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w dynamice tworzenia sfery publicznej. Ku demokracji w sferze publicznej i dyskursie edukacyjnym”. Po prezentacji referatów miała miejsce dyskusja naukowa.

VIII Walny Zjazd Delegatów miał miejsce w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 roku. Uczestnicy Zjazdu wybrali władze Towarzystwa. Przewodniczącym pozostał Zbigniew Kwieciński, wiceprzewodniczącymi: Henryka Kwiatkowska, Joanna Rutkowiak, Halina Rotkiewicz, Bogusław Śliwerski. Podczas Zjazdu odbyła się sesja naukowa, której temat przewodni brzmiał: „Pedagogika akademicka wobec Deklaracji Bolońskiej”.

VII Walny Zjazd odbył się w Warszawie dnia 11 kwietnia 2002 roku. Otwarcia Zjazdu dokonał przewodniczący PTP Zbigniew Kwieciński wystąpieniem „Gdzie jesteśmy, jak się świat zmienia, czy i jak uczestniczymy w zmianie świata?” Obradom przewodniczyła Anna Przecławska. Drogą wyborów przewodniczącym PTP pozostał nadal Zbigniew Kwieciński, wiceprzewodniczącymi pozostały: Henryka Kwiatkowska, Halina Rotkiewicz i Joanna Rutkowiak. Podczas Zjazdu części statutowo-organizacyjnej towarzyszyła część naukowa. Tym razem była ona poświęcona tematowi: „Przemiany w edukacji polskiej po 1990 roku. Diagnoza i perspektywy”.

VI Walny Zjazd Delegatów PTP odbył się w Warszawie w dniu 20 kwietnia 1999 roku. Obradom przewodniczyli: honorowy przewodniczący Towarzystwa – Profesor Wincenty Okoń i honorowy członek Towarzystwa – Profesor Stefan Wołoszyn. W wyniku wyborów ponownie na przewodniczącego został wybrany Zbigniew Kwieciński, a na wiceprzewodniczących: Henryka Kwiatkowska, Halina Rotkiewicz i Joanna Rutkowiak. Obradom Zjazdu towarzyszyła sesja naukowa zatytułowana „Dylematy edukacyjne na progu nowego wieku”.

V Walny Zjazd Delegatów PTP odbył się w Warszawie w dniu 25 marca 1996 roku. Części statutowej Zjazdu przewodniczył Wincenty Okoń i Bogusław Śliwerski. W wyniku wyborów przewodniczącym Towarzystwa został: Zbigniew Kwieciński, wiceprzewodniczącymi: Henryka Kwiatkowska, Halina Rotkiewicz i Joanna Rutkowiak. Zjazdowi towarzyszyła sesja naukowa pod tytułem: „Rozwój i dorobek pedagogiki polskiej po 1989 roku”.

IV Walny Zjazd Delegatów został tak pomyślany, aby znacznie rozszerzyć część naukową i nadać jej stosowną rangę. Zjazd ten odbył się w Rembertowie pod Warszawą w dniach 10-12 lutego 1993 roku. Część statutowa, sprawozdawczo-wyborcza Zjazdu Delegatów poprzedziła obrady naukowe. Przewodniczącym Towarzystwa na kadencję 1993-1996 został: Zbigniew Kwieciński, zaś wiceprzewodniczącymi zostali: Henryka Kwiatkowska, Joanna Rutkowiak i Bogusław Śliwerski. Mocą uchwały tego Zjazdu Wincenty Okoń został honorowym przewodniczącym PTP. Obrady naukowe tego Walnego Zjazdu Delegatów PTP odbyły się w formie I Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który obrady toczyły się wokół tematu: „Ewolucja Tożsamości Pedagogiki”. Doświadczenia tego Zjazdu pokazały, że łączenie Zjazdu Delegatów ze Zjazdem Pedagogicznym o rozbudowanej problematyce nie jest dobrym rozwiązaniem. Z tych też powodów kolejne Zjazdy Pedagogiczne PTP odbywały się w terminie wrześniowym.

Kolejne władze Towarzystwa zostały wybrane w roku 1989 podczas III Walnego Zjazdu Delegatów PTP. Przewodniczącym Towarzystwa został: Zbigniew Kwieciński, wiceprzewodniczącymi: Henryka Kwiatkowska i Joanna Rutkowiak. Część naukowa Zjazdu była poświęcona dyskusji wokół tematu „Edukacja wobec kryzysu”.

II Walny Zjazd PTP odbył się w dniach 8-9 grudnia 1986 roku. W wyniku głosowania wybrano władze Towarzystwa. Przewodniczącym Towarzystwa na kolejną jego kadencją (1986-1989) został Mikołaj Kozakiewicz, wiceprzewodniczącymi: Kazimierz Denek i Jadwiga Nowak, sekretarzem generalnym –Marian Walczak. Część naukowa zjazdu była poświęcona obradom wokół tematu „Oświata i wychowanie w okresie cywilizacyjnego przełomu”. Zjazd biorąc pod uwagę wkład w proces tworzenia Towarzystwa i znaczące dokonania naukowe Profesora Wincentego Okonia, nadał mu godność członka honorowego Towarzystwa.

I Walny Zjazd PTP obradował w Warszawie 15 i 16 grudnia 1983 roku. Podczas Zjazdu wyłoniono na drodze tajnych wyborów nowe władze Towarzystwa. Przewodniczącym Towarzystwa został Mikołaj Kozakiewicz. Wiceprzewodniczącymi zostali: Mieczysław Pęcherski i Ryszard Łukaszewicz, zaś sekretarzem generalnym Marian Walczak. Części organizacyjno-programowej Zjazdu Delegatów towarzyszyła część naukowa pod tytułem „Istota i drogi wyjścia z kryzysu wychowawczego w Polsce”. Przyjęto podczas tego Zjazdu formułę polegającą na tym, że Zjazd Delegatów łączy realizację zadań statutowych z naukową częścią obrad. Formuła ta obowiązuje do dnia dzisiejszego.