Zjazdy Delegatów PTP

XIII Zjazd Delegatów

3 września 2020 r. w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8 miał miejsce XIII Zjazd Delegatów PTP. Zjazd był pierwotnie planowany na 25 maja 2020 r., ale ze względu na prawne ograniczenia wprowadzone przeznaczoną władze publiczne w związku z pandemią Covid-19 musiał zostać przeniesiony na termin późniejszy. Oddziały PTP na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych odbytych przed Zjazdem miały prawo wyłonić ogółem 51 delegatów. Na Zjeździe pojawiło się 43 spośród nich. Organizacją Zjazdu zajął się Komitet Organizacyjny w składzie: Przewodnicząca PTP, prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Wiceprzewodniczący, dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni, oraz Sekretarz Generalny, dr Robert Sarnecki. Komitet Organizacyjny, oprócz stosownych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Zjazdu, zapewnił również delegatom utrzymanie wymaganego reżimu sanitarnego.

Na wstępie Zjazdu Komisja Mandatowa w składzie: dr Andrzej Kobiałka, dr Robert Sarnecki oraz prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, stwierdziła prawidłowość zwołania Zjazdu. Doktor Andrzej Kobiałka ogłosił, że Zjazd został zwołany zgodnie z postanowieniami Statutu PTP i Regulaminu Zjazdu Delegatów, oraz że do Biura Zjazdu Delegatów nie wpłynęła w tej sprawie żadna uwaga lub wniosek. Na podstawie listy obecności delegatów dr Andrzej Kobiałka stwierdził, że w pierwszym terminie na ogólną liczbę 51 delegatów w Zjeździe uczestniczyło 43, prawidłowo wybranych w oddziałach, delegatów, co stanowiło 84,31% ich ogólnej liczby i zapewniało wymagane quorum.

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak podziękowała Komisji Mandatowej i ogłosiła rozpoczęcie obrad Zjazdu. więcej

XII Zjazd Delegatów

W dniach 5-6 czerwca 2017 odbył się XII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Zjazd miał miejsce w Sali Kolumnowej ZNP w Warszawie. Porządek obrad Zjazdu był dość bogaty, stąd obrady zostały zaplanowane na kolejne dwa dni.

Na podstawie listy obecności delegatów Komisja Mandatowa w składzie: przewodniczący: dr Julia Mianecka, sekretarz: prof. nadzw. dr hab. Norbert Pikuła, członek dr Robert Sarnecki stwierdziła, że Zjazd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

Zjazd został uroczyście otwarty przez Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – prof. dr hab. Joannę Madalińską-Michalak. Następnie wybrano Prezydium Zjazdu. W skład Prezydium weszli: prof. nadzw. dr hab. Piotr Kostyło – przewodniczący, dr Halina Rotkiewicz – sekretarz, dr Agnieszka Szplit – protokolant.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTP w latach 2014-2017 przedstawiła prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – przewodnicząca Towarzystwa. Zaś sprawozdanie z pracy oddziałów terenowych przedstawiła dr Halina Rotkiewicz – wiceprzewodnicząca Towarzystwa ...więcej

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów – 11 maja 2016 roku

Zwołany przez Zarząd Główny Towarzystwa Zjazd odbył się w Warszawie 11 maja 2016 roku. Jego program ograniczał się do dwóch znaczących punktów – podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia nowego Statutu Towarzystwa (projekt Statutu był zamieszczony na witrynie Towarzystwa i był wcześniej przedmiotem dyskusji i społecznych konsultacji) oraz podjęcia uchwał w sprawie nadania honorowego członkowstwa PTP. Prowadząca obrady Przewodnicząca Towarzystwa prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak przywołała wcześniejsze działania na rzecz nowelizacji Statutu i przypomniała argumenty na rzecz nowego, całościowego rozwiązania – uchylenia starego i wprowadzenia nowego tekstu Statutu, uwzględniającego realia społeczne i prawne działania PTP. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu przyjęto jednogłośnie. Drugim ważnym punktem spotkania zjazdowego było honorowe członkowstwo PTP. W związku z jubileuszem Towarzystwa (35-lecie istnienia) Prezydium Zarządu Głównego wystąpiło z inicjatywą nadania tytułu honorowego członka osobom zasłużonym dla polskiej pedagogiki i PTP. Lista kandydatów przedstawiona wcześniej i zaakceptowana drogą głosowania przez Zarząd Główny Towarzystwa była owocem rekomendacji Oddziałów i dyskusji prowadzonej na forum spotkań władz Towarzystwa. Osoba każdego kandydata przedstawiona została uczestnikom Zjazdu przez wiceprzewodniczącą Towarzystwa prof. dr hab. Joannę Ostrouch-Kamińską. W sprawie każdego kandydata odbyło się indywidualne głosowanie i podjęta został osobna uchwała Zjazdu. Tytuł honorowego członka PTP nadano ośmiu osobom: prof. dr hab. Czesławowi Banachowi, prof. dr hab. Marii Czerepaniak-Walczak, prof. dr hab. Henryce Kwiatkowskiej, prof. dr hab. Ryszardowi Łukaszewiczowi, dr Halinie Rotkiewicz, prof. dr hab. Joannie Rutkowiak, prof. dr hab. Marianowi Walczakowi i dr hab. Wiktorowi Żłobickiemu, prof. UWr. Walnemu Zjazdowi Delegatów towarzyszyła Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: ”Tożsamość pedagogiki. Wspólnotowość – Etyczność – Towarzyskość”, poprzedzona uroczystością rocznicową, podczas której wręczono pierwszy w historii Towarzystwa medal PTP jego wieloletniemu przewodniczącemu (obecnie honorowemu przewodniczącemu) prof. dr hab. Zbigniewowi Kwiecińskiemu. W ramach konferencji prowadzonej przez wiceprzewodniczącą prof. dr hab. Joannę Ostrouch-Kamińską i członka Prezydium prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską przeprowadzono dwie sesje. Podczas pierwszej zatytułowanej ”Ewolucja tożsamości pedagogiki” referaty wygłosili prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska, prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Sobecki. W ramach drugiej, podporządkowanej hasłu „Towarzyskość – Etyczność – Wspólnotowość” znalazły się referaty prof. dr hab. Marii Czerepaniak-Walczak, prof. dr hab. Zbigniewa Kwiecińskiego, prof. dr hab. Tomasza Szkudlarka, prof. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak.

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów – 19 maja 2014 roku

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów odbył w Warszawie 19 maja 2014 roku. Powodem jego zwołania przez Zarząd Główny była konieczność podjęcia uchwały w sprawie kilku korekt w znowelizowanym Statucie Towarzystwa, a przesłanym do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym - Zarząd Główny otrzymał listę uwag Sądu do niektórych zapisów Statutu tuż po XI Walnym Zjeździe Delegatów PTP.

XI Walny Zjazd Delegatów

XI Zjazd odbył się 3 kwietnia 2014 roku w Warszawie. W programie Zjazdu, obok spraw sprawozdawczo-wyborczych miała mieć miejsce sesja naukowa, a w jej ramach referat prof. dr hab. Henryki Kwiatkowskiej nt. ”Ewolucja haseł zjazdowych PTP – Ogólnopolskie Zjazdy Pedagogiczne” i referat prof. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak: „Przywództwo edukacyjne”.

Zjazd otworzył Przewodniczący PTP prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, który żegnając się ze sprawowaną funkcją podziękował za wieloletnią współpracę, a w swym wystąpieniu skoncentrował uwagę pytaniu – temacie: ”O jaką pedagogikę i edukację zabiegaliśmy w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym?”

Po części sprawozdawczej, w której przedstawiono informacje o działalności statutowej prowadzonej przez Zarząd Główny i 20 oddziałów terenowych Towarzystwa dokonano wyboru nowych władz. Przewodniczącą została prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, wiceprzewodniczącymi: prof. dr hab. Maria Czerepaniak- Walczak, prof. nadzw. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska i dr Halina Rotkiewicz. W skład Prezydium Zarządu weszły następujące osoby: prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. dr hab. Wanda Dróżka, dr hab. Anna Jurgiel-Aleksander, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Sobecki, prof. nadzw. dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec. Sekretarzem Generalnym został prof. dr hab. Marian Walczak, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej prof. dr hab. Krystyna Pankowska, a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego dr Adam Szecówka.

Na mocy uchwały Zjazd powołał na nowe Oddziały Towarzystwa – Oddział PTP w Radomiu, Oddział PTP w Częstochowie i Oddział PTP w Bielsko-Białej. Podjęto także uchwałę o medalu PTP oraz uchwałę o przyznaniu prof. dr hab. Zbigniewowi Kwiecińskiemu tytułu Honorowego Przewodniczącego PTP. Poinformowano również o podjęciu działań na rzecz organizacji IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego (Białystok 2016 r.). Gośćmi Walnego Zjazdu byli przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku, którzy podjęli się organizacji Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego.

Ze względu na przedłużoną część sprawozdawczo-wyborczą, której towarzyszyła ożywiona wymiana doświadczeń dotycząca prac poszczególnych Oddziałów sesję naukową przeniesiono na zebranie Zarządu Głównego Towarzystwa przewidując publikację referatów.

X Walny Zjazd Delegatów PTP

X Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego odbył się 12 kwietnia 2011 roku w Warszawie. W trakcie Zjazdu udzielono absolutorium ustępującym władzom i dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa.

Na Przewodniczącego Towarzystwa na kadencję 2011-2014 został wybrany prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, zaś wiceprzewodniczącymi: prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska, dr hab. Joanna Madalińska-Michalak i dr Halina Rotkiewicz. Członkami Prezydium zostali: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, dr hab. Wanda Dróżka, dr Alicja Jurgiel-Aleksander, dr Robert Sarnecki, dr hab. Anna Solarczyk-Szwed. Sekretarzem generalnym wybrano prof. dr hab. Mariana Walczaka. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została dr hab. Krystyna Pankowska, zaś przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego – dr Adam Szecówka.

W trakcie obrad Zjazdu podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu Towarzystwa. Przyjęte zmiany były wynikiem dyskusji, jakie miały miejsce podczas zebrań Zarządu Głównego i konsultacji z Oddziałami Towarzystwa w latach 2010-2011.

Wśród kwestii przedstawionych w ramach Zjazdu dokonań Towarzystwa znalazły się informacje o uruchomieniu strony internetowej Towarzystwa oraz o przystąpieniu Towarzystwa do European Educational Research Association.
Ze względu na rozbudowaną dyskusję dotyczącą Statutu ograniczono czas naukowej części Zjazdu z zamiarem zamieszczenia treści wystąpień w „Forum Oświatowym”, które jest czasopismem Towarzystwa.

IX Walny Zjazd Delegatów odbył się w Warszawie, w siedzibie ZNP, dnia 24 kwietnia 2008 roku. Oficjalnego otwarcia dokonał Zbigniew Kwieciński, obrady prowadziła Anna Przecławska. W toku otwarcia Zbigniew Kwieciński, jako przewodniczący Towarzystwa, zasygnalizował kilka wiodących kwestii dla Towarzystwa w kontekście jego przyszłości, perspektywy działań. Przewodniczący Towarzystwa wskazał, że Towarzystwo, po pierwsze powinno być płaszczyzną faktycznej integracji środowiska akademickiego. Po drugie, Towarzystwo powinno otworzyć się na rzeczywistą współpracę z zagranicą, gdyż – jak stwierdził – „nie da się żyć w izolacji”. Po trzecie, Towarzystwo powinno otworzyć się na środowisko innowacyjnie działających nauczycieli – chodzi o zaangażowanie w doradztwo, w proces wspierania i rozwijania postaw innowacyjnych. Czwartą sygnalizowaną kwestią było podkreślenie znaczenia seminariów, zebrań, spotkań naukowych jako forum wymiany doświadczeń, włączenie w dyskursy edukacyjne różnych grup związanych z edukacją w celu wymiany doświadczeń. W wyniku głosowania przewodniczącym Towarzystwa na kadencję 2008-2011 został Zbigniew Kwieciński, wiceprzewodniczący: Henryka Kwiatkowska i Bogusław Śliwerski. W części merytorycznej – naukowej Zjazdu uczestnicy wysłuchali referatu Bogusławy Doroty Gołębniak „Pedagogika akademicka a praktyka edukacyjna” i referatu Ewy Rodziewicz „Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w dynamice tworzenia sfery publicznej. Ku demokracji w sferze publicznej i dyskursie edukacyjnym”. Po prezentacji referatów miała miejsce dyskusja naukowa.
VIII Walny Zjazd Delegatów miał miejsce w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 roku. Uczestnicy Zjazdu wybrali władze Towarzystwa. Przewodniczącym pozostał Zbigniew Kwieciński, wiceprzewodniczącymi: Henryka Kwiatkowska, Joanna Rutkowiak, Halina Rotkiewicz, Bogusław Śliwerski. Podczas Zjazdu odbyła się sesja naukowa, której temat przewodni brzmiał: „Pedagogika akademicka wobec Deklaracji Bolońskiej”.

VII Walny Zjazd odbył się w Warszawie dnia 11 kwietnia 2002 roku. Otwarcia Zjazdu dokonał przewodniczący PTP Zbigniew Kwieciński wystąpieniem „Gdzie jesteśmy, jak się świat zmienia, czy i jak uczestniczymy w zmianie świata?” Obradom przewodniczyła Anna Przecławska. Drogą wyborów przewodniczącym PTP pozostał nadal Zbigniew Kwieciński, wiceprzewodniczącymi pozostały: Henryka Kwiatkowska, Halina Rotkiewicz i Joanna Rutkowiak. Podczas Zjazdu części statutowo-organizacyjnej towarzyszyła część naukowa. Tym razem była ona poświęcona tematowi: „Przemiany w edukacji polskiej po 1990 roku. Diagnoza i perspektywy”.

VI Walny Zjazd Delegatów PTP odbył się w Warszawie w dniu 20 kwietnia 1999 roku. Obradom przewodniczyli: honorowy przewodniczący Towarzystwa – Profesor Wincenty Okoń i honorowy członek Towarzystwa – Profesor Stefan Wołoszyn. W wyniku wyborów ponownie na przewodniczącego został wybrany Zbigniew Kwieciński, a na wiceprzewodniczących: Henryka Kwiatkowska, Halina Rotkiewicz i Joanna Rutkowiak. Obradom Zjazdu towarzyszyła sesja naukowa zatytułowana „Dylematy edukacyjne na progu nowego wieku”.

V Walny Zjazd Delegatów PTP odbył się w Warszawie w dniu 25 marca 1996 roku. Części statutowej Zjazdu przewodniczył Wincenty Okoń i Bogusław Śliwerski. W wyniku wyborów przewodniczącym Towarzystwa został: Zbigniew Kwieciński, wiceprzewodniczącymi: Henryka Kwiatkowska, Halina Rotkiewicz i Joanna Rutkowiak. Zjazdowi towarzyszyła sesja naukowa pod tytułem: „Rozwój i dorobek pedagogiki polskiej po 1989 roku”.

IV Walny Zjazd Delegatów został tak pomyślany, aby znacznie rozszerzyć część naukową i nadać jej stosowną rangę. Zjazd ten odbył się w Rembertowie pod Warszawą w dniach 10-12 lutego 1993 roku. Część statutowa, sprawozdawczo-wyborcza Zjazdu Delegatów poprzedziła obrady naukowe. Przewodniczącym Towarzystwa na kadencję 1993-1996 został: Zbigniew Kwieciński, zaś wiceprzewodniczącymi zostali: Henryka Kwiatkowska, Joanna Rutkowiak i Bogusław Śliwerski. Mocą uchwały tego Zjazdu Wincenty Okoń został honorowym przewodniczącym PTP. Obrady naukowe tego Walnego Zjazdu Delegatów PTP odbyły się w formie I Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który obrady toczyły się wokół tematu: „Ewolucja Tożsamości Pedagogiki”. Doświadczenia tego Zjazdu pokazały, że łączenie Zjazdu Delegatów ze Zjazdem Pedagogicznym o rozbudowanej problematyce nie jest dobrym rozwiązaniem. Z tych też powodów kolejne Zjazdy Pedagogiczne PTP odbywały się w terminie wrześniowym.

Kolejne władze Towarzystwa zostały wybrane w roku 1989 podczas III Walnego Zjazdu Delegatów PTP. Przewodniczącym Towarzystwa został: Zbigniew Kwieciński, wiceprzewodniczącymi: Henryka Kwiatkowska i Joanna Rutkowiak. Część naukowa Zjazdu była poświęcona dyskusji wokół tematu „Edukacja wobec kryzysu”.

II Walny Zjazd PTP odbył się w dniach 8-9 grudnia 1986 roku. W wyniku głosowania wybrano władze Towarzystwa. Przewodniczącym Towarzystwa na kolejną jego kadencją (1986-1989) został Mikołaj Kozakiewicz, wiceprzewodniczącymi: Kazimierz Denek i Jadwiga Nowak, sekretarzem generalnym –Marian Walczak. Część naukowa zjazdu była poświęcona obradom wokół tematu „Oświata i wychowanie w okresie cywilizacyjnego przełomu”. Zjazd biorąc pod uwagę wkład w proces tworzenia Towarzystwa i znaczące dokonania naukowe Profesora Wincentego Okonia, nadał mu godność członka honorowego Towarzystwa.

I Walny Zjazd PTP obradował w Warszawie 15 i 16 grudnia 1983 roku. Podczas Zjazdu wyłoniono na drodze tajnych wyborów nowe władze Towarzystwa. Przewodniczącym Towarzystwa został Mikołaj Kozakiewicz. Wiceprzewodniczącymi zostali: Mieczysław Pęcherski i Ryszard Łukaszewicz, zaś sekretarzem generalnym Marian Walczak. Części organizacyjno-programowej Zjazdu Delegatów towarzyszyła część naukowa pod tytułem „Istota i drogi wyjścia z kryzysu wychowawczego w Polsce”. Przyjęto podczas tego Zjazdu formułę polegającą na tym, że Zjazd Delegatów łączy realizację zadań statutowych z naukową częścią obrad. Formuła ta obowiązuje do dnia dzisiejszego.