XII Zjazd Delegatów

W dniach 5-6 czerwca 2017 odbył się XII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Zjazd miał miejsce w Sali Kolumnowej ZNP w Warszawie. Porządek obrad Zjazdu był dość bogaty, stąd obrady zostały zaplanowane na kolejne dwa dni.

Na podstawie listy obecności delegatów Komisja Mandatowa w składzie: przewodniczący: dr Julia Mianecka, sekretarz: prof. nadzw. dr hab. Norbert Pikuła, członek dr Robert Sarnecki stwierdziła, że Zjazd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

Zjazd został uroczyście otwarty przez Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – prof. dr hab. Joannę Madalińską-Michalak. Następnie wybrano Prezydium Zjazdu. W skład Prezydium weszli: prof. nadzw. dr hab. Piotr Kostyło – przewodniczący, dr Halina Rotkiewicz – sekretarz, dr Agnieszka Szplit – protokolant.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTP w latach 2014-2017 przedstawiła prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – przewodnicząca Towarzystwa. Zaś sprawozdanie z pracy oddziałów terenowych przedstawiła dr Halina Rotkiewicz – wiceprzewodnicząca Towarzystwa.

Sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego przedstawił Przewodniczący Sądu Dr Adam Szecówka, zaś sprawozdanie z pracy Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił dr Mateusz Leszkowicz. Komisja po przeanalizowaniu działalności ZG Towarzystwa, zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu. Absolutorium udzielone zostało jednogłośnie.

Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodnicząca Towarzystwa Prof. zw. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak podziękowała ustępującym członkom Władz Towarzystwa. Ustępującym członkom Prezydium wręczono dyplomy z podziękowaniami i kwiaty. Podziękowano również członkom Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Następnie odbyły się wybory na funkcję Przewodniczącego Towarzystwa na kadencję 2017-2020. W wyniku głosowania Przewodniczącą PTP została ponownie prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak. Przewodnicząca odebrała gratulacje od członków Towarzystwa i prof. zw. dr hab. Stefana Kwiatkowskiego złożone w imieniu Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Podczas Zjazdu wręczono dyplomy laureatkom Konkursu PTP na wybitną monografię. Nagrodzone zostały dwie monografie autorstwa: prof. dr hab. Agnieszki Gromkowskiej-Melosik „Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją kulturową a ruchliwością konkurencyjną" oraz prof. nadzw. dr hab. Anny Odrowąż-Coates, "Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji". Laureatki wygłosiły krótkie referaty, w których odniosły się do swoich badań.

Pierwszy dzień obrad zakończył się uroczystą kolacją i został uświetniony mini-recitalem Jakuba Hutka.

Drugiego dnia obrad został przedstawiony przez Przewodniczącą Towarzystwa referat programowy na kadencję 2017-2020. Przewodnicząca Towarzystwa w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na kilka ważnych zagadnień. 

Wystąpienie programowe - prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

Po prezentacji referatu programowego, nastąpiła dyskusja w sprawie zmian w Statucie Towarzystwa. Podjęto uchwałę w sprawie proponowanych zmian.

W dalszej części obrad dokonano wyboru członków Zarządu Głównego PTP oraz wyboru członków Komisji Koleżeńskiej i członków Głównej Komisji Rewizyjnej. Odbyły się także zebrania konstytuujące Zarządu Głównego, Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Towarzystwa oficjalne zakończyła Zjazd Delegatów, podziękowała za poświęcony czas i pracę oraz życzyła delegatom szczęśliwego powrotu do domu.

Porządek obrad XII Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.