Koło Młodych Naukowców

Działalność

INFORMACJE OGÓLNE

Z inicjatywy World Education Research Association (WERA) i prof. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak, przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (dalej: PTP), Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa podjęło uchwałę w dn. 21 listopada 2016 roku o powołaniu Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Emerging Researchers’ Network of Polish Educational Research Association)– organu wspierającego działalność badawczą młodych naukowców i naukowczyń przynależących do PTP, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej.

Od marca 2021 roku Przewodniczącą Koła jest mgr Joanna Pawłowska. Od grudnia 2017 do marca 2021 roku Koordynatorem Koła była dr Katarzyna Białożyt.
W pierwszym roku istnienia Koła, kołem koordynowała dr Marta Kowalczuk-Walędziak.

CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOŁA

Głównym celem Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego jest inspirowanie, organizowanie i rozwijanie działalności badawczej młodych naukowców (doktorów, doktorantów, studentów) reprezentujących nauki pedagogiczne, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej. Zakres działalności Koła obejmuje koordynowanie  działań oraz wsparcie merytoryczne poprzez: 

  • nawiązywanie i realizację współpracy naukowej z młodymi badaczami z zakresu nauk pedagogicznych (i nauk im pokrewnych) reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze;
  • wspomaganie rozwoju kariery naukowej przez popularyzację ich osiągnięć w kraju i za granicą;
  • podnoszenie kwalifikacji przez organizowanie (przy współudziale badaczy zagranicznych) konferencji, seminariów, obozów naukowych, warsztatów rozwijających kompetencje metodologiczne młodych badaczy z dziedziny nauk pedagogicznych oraz umiejętności w zakresie pracy w międzynarodowych zespołach badawczych, pisania wniosków projektowych w celu sfinansowania działalności badawczej z funduszy krajowych i zagranicznych, publikowania artykułów w czasopismach indeksowanych w JCR;
  • przygotowywanie i aplikację wniosków projektowych w ramach programów badawczych oferowanych w kraju i za granicą;
  • inspirowanie i wspomaganie w wyjazdach naukowo-badawczych i dydaktycznych za granicę (np. konferencje naukowe, odczyty, staże, wizyty studyjne);
  • organizowanie cyklicznych seminariów z udziałem badaczy zagranicznych, stanowiących możliwość prezentacji i dyskusji wyników badań prowadzonych przez młodych naukowców z kręgu nauk pedagogicznych (i nauk im pokrewnych);
  • nawiązywanie i realizację partnerstw badawczych ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi działającymi w kraju i za granicą;
  • występowanie z wnioskami do Zarządu PTP o nagrody i wyróżnienia, szczególnie za podejmowanie ważnych inicjatyw badawczych o zasięgu międzynarodowym;
  • wspieranie realizacji działalności statutowej PTP przez udział w inicjatywach naukowo-badawczych, popularyzatorskich i wydawniczych PTP.

 

CZŁONKOSTWO 

Członkiem Koła Młodych Naukowców PTP może zostać każdy doktor, doktorant, student będący członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, identyfikujący się z celami i zakresem działalności Koła. Szczegółowe warunki członkostwa w PTP określa Statut Towarzystwa (zob. Statut PTP § 12. i nstp.).

 

Kierowanie pracą Koła

Działalnością Koła kieruje Przewodnicząca Koła Młodych Naukowców mgr Joanna Pawłowska we współpracy z Opiekunami Koła: Przewodniczącym PTP - dr hab. Piotrem Kostyło, prof. uczelni oraz członkinią Prezydium PTP - dr hab. Anną Odrowąż-Coates, prof. uczelni.

Zespół koordynujący prace Koła:

mgr Joanna Pawłowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

- doktorantka Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Absolwentka Psychologii o specjalności Psychologia kliniczna w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz Pedagogiki o specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół nierówności społecznych ze względu na płeć, gender studies, pedagogiki społecznej, psychologii społecznej oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Od marca 2021 Przewodnicząca Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. 

 

 

 

dr Katarzyna Białożyt, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

- doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, sekretarz naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii, adiunkt w Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki edukacji całożyciowej, aktywności edukacyjnej osób starszych, sytuacji społecznej seniorów oraz różnych form aktywizujących osoby starsze. Autorka kilkunastu publikacji z tego obszaru. Od 2013 roku sekretarz czasopisma naukowego „Labor et Educatio” oraz sekretarz serii wydawniczej Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ( lata 2013-2015). Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012). Koordynator Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2017-2020), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

 

dr Damian Nosko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

– doktor nauk humanistycznych, pedagog, zastępca kierownika Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii; absolwent Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu specjalności resocjalizacja, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy; zainteresowania badawcze koncentruje w obrębie nauk społecznych - zwłaszcza problematyki związanej ze stylem życia współczesnej młodzieży w kontekście zażywania środków psychoaktywnych oraz procesu reintegracji społecznej młodzieży; autor wielu artykułów naukowych oraz monografii: Agresja wśród współczesnej młodzieży polskiej. Studium socjopedagogiczne oraz Nowe Substancje Psychoaktywne a tożsamość współczesnej młodzieży; członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

 

 

mgr Kamil Jaros, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

- doktorant szkoły doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Absolwent Logopedii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, Wokalistyki Estradowej w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Warszawie oraz Pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Uzyskał certyfikat praktycznego warsztatu terapeuty jąkania. Założyciel Gabinetu Wspierania Mowy i Głosu "U Logopedów". Aktor musicalowy, występuje na deskach teatru Rampa, gdzie również współpracuje z aktorami dbając o ich emisję głosu i przygotowanie repertuaru. Od lat skutecznie wykorzystuje zagadnienia związane z mową i komunikacją w obszarze artystycznym i kulturalnym. Reżyser muzycznych spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży. Nauczyciel emisji głosu w różnych ośrodkach kulturalno-artystycznych. Jest laureatem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Obszary zainteresowań naukowych dotyczą emisji i fizjologii głosu, zaburzeń mowy i głosu, pedagogiki wokalnej, terapii logopedycznej, fonetyki, niepłynności mowy, a także pracy z dzieckiem nad tremą.

 

 

Osoby zainteresowane działalnością w Kole Młodych Naukowców PTP proszone są o kontakt pod adresem mailowym koła koloptp@gmail.com lub bezpośrednio z Przewodniczącą Koła mgr Joanną Pawłowską pod adresem jpsd16@aps.edu.pl .

Znajdź nas na Facebooku !


Koło Młodych Naukowców
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego