Wykłady otwarte wybitnych Profesorów

Na grudniowym zebraniu Rady Naukowej i Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego podjęto decyzję o realizacji projektu „Wykłady otwarte wybitnych Profesorów”.

 

Drugie spotkanie z tego cyklu odbędzie się 4 czerwca br. o godzinie 10:00 w Auli Lubrańskiego Collegium Minus UAM, przy ul. Henryka Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Wykład poświęcony fenomenowi przywództwa wygłosi
Pan Profesor Stefan M. Kwiatkowski.


Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski - profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, rektor tej Uczelni; dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993-2007), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2010-2017), kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej (od 2007), przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007- 2011), zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od 2011), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2011-2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010) i Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017); autor ponad 580 artykułów, autor, współautor, redaktor naukowy 89 druków zwartych; promotor w 44 przewodach doktorskich, recenzent w 114 przewodach doktorskich i 35 habilitacyjnych oraz w 18 postępowaniach o nadanie tytułu profesora; ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych, kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących przywództwa edukacyjnego oraz zarządzania w systemie oświaty.

 

Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się 5 marca 2018 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przy ulicy Szczęśliwickiej 40 w Warszawie. Gościem spotkania była prof. zw. dr hab. Joanna Głodkowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej, która wygłosiła wykład pt. Każda OSOBA ma coś do zaoferowania światu - niepełnosprawność w perspektywie zmiany paradygmatycznej.

Podczas wystąpienia Profesor Głodkowska przybliżyła słuchaczom filary pedagogiki specjalnej, podstawowe kategorie niepełnosprawności, wskazała na rolę edukacji włączającej w czasach współczesnych oraz normalizacji, która determinuje jednostkowe relacje w środowisku lokalnym. Prelegentka omówiła również wschodzący paradygmat niepełnosprawności i konteksty znaczeniowe fenomenu niepełnosprawności. W oparciu o zaprezentowane teorie i koncepcje, Profesor Głodkowska, nakreśliła zebranym wymiar temporalny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Prof. dr hab. Joanna Głodkowska - profesor zwyczajny nauk społecznych, dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, kierownik Katedry Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością, redaktor naczelna czasopisma naukowego Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, inicjatorka pierwszego w Polsce kierunku kształcenia „interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością”. W działalności naukowej podejmuje analizy koncepcyjne i badawcze związane z pedagogiką specjalną, dydaktyką specjalną, diagnostyką psychopedagogiczną, zagadnieniami Disability Studies. Autorka licznych książek i artykułów, redaktor naukowy publikacji zbiorowych podejmujących problematykę wielokontekstowego odczytywania fenomenu niepełnosprawności w perspektywie integracji, dobrostanu, podmiotowości, optymalnego funkcjonowania i wsparcia.