Wykłady otwarte wybitnych Profesorów

Na grudniowym zebraniu Rady Naukowej i Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego podjęto decyzję o realizacji projektu „Wykłady otwarte wybitnych Profesorów”.


Czwarte spotkanie z tego cyklu odbyło się 04 grudnia 2019 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wykład pod tytułem: „Kultura patriotyzmu  w kontekście triady tożsamościowej. Jakiej przeszłości i teraźniejszości potrzebuje przyszłość?” wygłosił Pan Profesor Jerzy Nikitorowicz

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz  jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku pedagogika. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1983 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień naukowy doktora habilitowanego – pedagogika społeczna, socjologia rodziny – otrzymał w 1993 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2001 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych, a w 2005 roku – stanowisko profesora zwyczajnego. 

Od 1987 roku pracował w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a od 1997 roku w Uniwersytecie w Białymstoku, pełniąc kolejno funkcje: Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii, początkowo fuw, a następnie uwb – od 1993 do 2005 roku; Kierownika Zakładu Edukacji Międzykulturowej – od 1995 do 2006 roku; Kierownika Katedry Edukacji Międzykulturowej (od 2006 roku); Rektora Uniwersytetu w Białymstoku od 2005 do 2012 roku. 

Zainteresowania naukowe Profesora obejmują: pedagogikę społeczną, socjologię rodziny edukację regionalną, edukację wielokulturową i międzykulturową, kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Od 2003 roku pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej knp pan.  Jest członkiem wielu towarzystw, organizacji oraz instytucji krajowych i zagranicznych: Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk – pełni funkcję sekretarza naukowego Komitetu od 2011 roku; International Academy of National Minorities Research; Rady Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku universitas bialostocensis; Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego; Stowarzyszenia Edukacji Międzykulturowej; Międzynarodowej Rady Naukowej czasopism: „The Educational Review”, „Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja”, „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych pan”; Rady Redakcyjnej rocznika: „Pogranicze. Studia Społeczne”; Naukowego Komitetu Redakcyjnego: Encyklopedii Pedagogicznej xxi wieku. 

Postanowieniem prezydenta rp z 30 czerwca 2009, za wybitne zasługi w propagowaniu wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym narodów tworzących Rzeczpospolitą Obojga Narodów, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 2012 roku). Odznaczony został również medalem Fundacji Ekumenicznej za wybitne osiągnięcia w krzewieniu idei tolerancji. 

Kierował wieloma projektami badawczymi, m.in.: „Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej kulturowości regionu i procesów migracyjnych” (2010–2012). 

Był  współorganizatorem Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej:  „Wielokulturowość – Edukacja - Tożsamość”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP i Uniwersytet w Białymstoku (w konferencji uczestniczyli przedstawiciele z m.in.: Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy; Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki; Uniwersytet Kijowski im. B. Grinczenki; Uniwersytet Śląski w Katowicach (wydział w Cieszynie). 

wybrane publikacje

monografie ■ Nikitorowicz J. (2000). Młodzież pogranicza kulturowego Białorusi, Polski i Ukrainy wobec integracji europejskiej. Tożsamość, plany życiowe, wartości. Białystok: Wydanwictwo Uniwersyteckie Trans Humana ■ Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (na targach książki edukacyjnej, otrzymała nagrodę Edukacja xxi w.) ■ Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa, seria Pedagogika wobec współczesności. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne ■ Nikitorowicz, J. (2010). Grupy etniczne w wielokulturowym świecie. Sopot: gwp., Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości, „Impuls”, Kraków 2017.

książki wydane pod redakcją lub współredakcją ■ Nikitorowicz, J., Muszyńska, J., Sobecki, M. (red.). (2009). Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej. Białystok: Trans Humana ■ Nikitorowicz, J., Misiejuk, D. (red.). (2009). Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji międzykulturowej. Białystok: Trans Humana ■ Lewowicki, T., Nikitorowicz, J., Szczurek-Boruta, A. (red.). (2010). Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich – stan, problemy i perspektywy. Białystok – Cieszyn – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – pib w Radomiu ■ Kremień, W., Lewowicki, T., Nikitorowicz, J., Sysojewa, S. (red.). (2012). Edukacja w społeczeństwach wielokulturowych. Warszawa ■ Nikitorowicz, J. (red.). (2013). Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej? Kraków: Impuls ■ Nikitorowicz, J. Muszyńska, J., Boćwińska-Kiluk B. (red.). (2014). Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji społecznych. Współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak ■ Nikitorowicz, J., Młynarczuk-Sokołowska, A., Namiotko, U. (red.). (2016). Edukacja w warunkach wielokulturowości. Konteksty społeczno-metodyczne. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.


Trzecie spotkanie z tego cyklu odbyło się 7 maja 2019 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wykład pod tytułem: "Czas na rozwój - przywództwo w edukacji" wygłosiła Pani Profesor Joanna Madalińska-Michalak, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. W toku wykładu Pani Profesor odpowiedziała na pytania o to, w czym przejawiają się działania lidera , czym jest przywództwo edukacyjne i na co należy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o rozwój lidera i rozwój przywództwa w szkole.

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak odgrywa istotną rolę w organizowaniu pracy naukowej i życiu środowiska pedagogicznego w naszym kraju i poza jego granicami. Prace naukowe Pani Profesor Joanny Madalińskiej-Michalak ukazują nowatorskie podejście do takich problemów, jak odpowiedzialność nauczycieli (opracowanie wystandaryzowanego narzędzia badawczego: Skali Poczucia Odpowiedzialności Zawodowej Nauczycieli, SPOZN); sukces zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania (badania jakościowe); przywództwo edukacyjne (międzynarodowe jakościowe badania porównawcze, szeroko rozwinięta współpraca naukowa w tym obszarze), etyka, rozwój zawodowy i profesjonalizm nauczyciela (badania jakościowe) oraz etyka jako przedmiot nauczania w szkołach w Polsce (badania ilościowe). 

Profesor Joanna Madalińska-Michalak obok wybitnego dorobku naukowego – jest autorką ponad 200 szeroko cytowanych publikacji naukowych, szczególnie wyróżnia się w obszarze pracy na rzecz rozwoju nauki w Polsce i na świecie oraz popularyzacji jej osiągnięć. Jest wiceprzewodniczącą Światowego Towarzystwa Pedagogicznego (World Education Research Association, WERA), przewodniczącą Sieci Naukowej poświęconej polityce edukacji nauczycieli w Europie - Teacher Education Policy in Europe Scientific Network (TEPE) (druga kadencja), przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (druga kadencja).  Pani Profesor jest cenionym ekspertem w zakresie edukacji nauczyciela i oświaty – jest reprezentantem Polski w europejskiej sieci poświęconej polityce edukacyjnej w zakresie nauczycieli - European Network on Teacher Education Policies (ENTEP). W roku 2017 Pani Profesor została wybrana na członka Rady Dyrektorów międzynarodowej organizacji o charakterze globalnym: Międzynarodowej Rady Edukacji Nauczyciela i Nauczania - International Council of Education for Teaching (ICET). Pani Profesor jest także członkiem rad naukowo-zarządczych tak prestiżowych towarzystw naukowych, jak chociażby Europejskie Towarzystwo Pedagogiczne - European Educational Research Association (od roku 2009) i Światowe Towarzystwo Pedagogicznego - World Education Research Association (WERA) (od roku 2014). W ramach Światowego Towarzystwa Pedagogicznego (World Education Research Association, WERA) powierzono Pani Profesor bardzo odpowiedzialną rolę, jaką jest przewodniczenie Międzynarodowym Sieciom Naukowych (International Research Network). 

 


Drugie spotkanie z tego cyklu odbyło się 4 czerwca 2018 w Auli Lubrańskiego Collegium Minus UAM, przy ul. Henryka Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Wykład poświęcony fenomenowi przywództwa wygłosił Pan Profesor Stefan M. Kwiatkowski.


Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski - profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, rektor tej Uczelni; dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993-2007), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2010-2017), kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej (od 2007), przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007- 2011), zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od 2011), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2011-2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010) i Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017); autor ponad 580 artykułów, autor, współautor, redaktor naukowy 89 druków zwartych; promotor w 44 przewodach doktorskich, recenzent w 114 przewodach doktorskich i 35 habilitacyjnych oraz w 18 postępowaniach o nadanie tytułu profesora; ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych, kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących przywództwa edukacyjnego oraz zarządzania w systemie oświaty.


Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się 5 marca 2018 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przy ulicy Szczęśliwickiej 40 w Warszawie. Gościem spotkania była prof. zw. dr hab. Joanna Głodkowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej, która wygłosiła wykład pt. Każda OSOBA ma coś do zaoferowania światu - niepełnosprawność w perspektywie zmiany paradygmatycznej.

Podczas wystąpienia Profesor Głodkowska przybliżyła słuchaczom filary pedagogiki specjalnej, podstawowe kategorie niepełnosprawności, wskazała na rolę edukacji włączającej w czasach współczesnych oraz normalizacji, która determinuje jednostkowe relacje w środowisku lokalnym. Prelegentka omówiła również wschodzący paradygmat niepełnosprawności i konteksty znaczeniowe fenomenu niepełnosprawności. W oparciu o zaprezentowane teorie i koncepcje, Profesor Głodkowska, nakreśliła zebranym wymiar temporalny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Prof. dr hab. Joanna Głodkowska - profesor zwyczajny nauk społecznych, dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, kierownik Katedry Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością, redaktor naczelna czasopisma naukowego Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, inicjatorka pierwszego w Polsce kierunku kształcenia „interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością”. W działalności naukowej podejmuje analizy koncepcyjne i badawcze związane z pedagogiką specjalną, dydaktyką specjalną, diagnostyką psychopedagogiczną, zagadnieniami Disability Studies. Autorka licznych książek i artykułów, redaktor naukowy publikacji zbiorowych podejmujących problematykę wielokontekstowego odczytywania fenomenu niepełnosprawności w perspektywie integracji, dobrostanu, podmiotowości, optymalnego funkcjonowania i wsparcia.

Galeria "Wykłady otwarte wybitnych Profesorów”.