Wykłady otwarte wybitnych Profesorów

Na grudniowym zebraniu Rady Naukowej i Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego podjęto decyzję o realizacji projektu „Wykłady otwarte wybitnych Profesorów”.


Trzecie spotkanie z tego cyklu odbyło się 7 maja 2019 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wykład pod tytułem: "Czas na rozwój - przywództwo w edukacji" wygłosiła Pani Profesor Joanna Madalińska-Michalak, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. W toku wykładu Pani Profesor odpowiedziała na pytania o to, w czym przejawiają się działania lidera , czym jest przywództwo edukacyjne i na co należy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o rozwój lidera i rozwój przywództwa w szkole.

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak odgrywa istotną rolę w organizowaniu pracy naukowej i życiu środowiska pedagogicznego w naszym kraju i poza jego granicami. Prace naukowe Pani Profesor Joanny Madalińskiej-Michalak ukazują nowatorskie podejście do takich problemów, jak odpowiedzialność nauczycieli (opracowanie wystandaryzowanego narzędzia badawczego: Skali Poczucia Odpowiedzialności Zawodowej Nauczycieli, SPOZN); sukces zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania (badania jakościowe); przywództwo edukacyjne (międzynarodowe jakościowe badania porównawcze, szeroko rozwinięta współpraca naukowa w tym obszarze), etyka, rozwój zawodowy i profesjonalizm nauczyciela (badania jakościowe) oraz etyka jako przedmiot nauczania w szkołach w Polsce (badania ilościowe). 

Profesor Joanna Madalińska-Michalak obok wybitnego dorobku naukowego – jest autorką ponad 200 szeroko cytowanych publikacji naukowych, szczególnie wyróżnia się w obszarze pracy na rzecz rozwoju nauki w Polsce i na świecie oraz popularyzacji jej osiągnięć. Jest wiceprzewodniczącą Światowego Towarzystwa Pedagogicznego (World Education Research Association, WERA), przewodniczącą Sieci Naukowej poświęconej polityce edukacji nauczycieli w Europie - Teacher Education Policy in Europe Scientific Network (TEPE) (druga kadencja), przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (druga kadencja).  Pani Profesor jest cenionym ekspertem w zakresie edukacji nauczyciela i oświaty – jest reprezentantem Polski w europejskiej sieci poświęconej polityce edukacyjnej w zakresie nauczycieli - European Network on Teacher Education Policies (ENTEP). W roku 2017 Pani Profesor została wybrana na członka Rady Dyrektorów międzynarodowej organizacji o charakterze globalnym: Międzynarodowej Rady Edukacji Nauczyciela i Nauczania - International Council of Education for Teaching (ICET). Pani Profesor jest także członkiem rad naukowo-zarządczych tak prestiżowych towarzystw naukowych, jak chociażby Europejskie Towarzystwo Pedagogiczne - European Educational Research Association (od roku 2009) i Światowe Towarzystwo Pedagogicznego - World Education Research Association (WERA) (od roku 2014). W ramach Światowego Towarzystwa Pedagogicznego (World Education Research Association, WERA) powierzono Pani Profesor bardzo odpowiedzialną rolę, jaką jest przewodniczenie Międzynarodowym Sieciom Naukowych (International Research Network). 

 


Drugie spotkanie z tego cyklu odbyło się 4 czerwca 2018 w Auli Lubrańskiego Collegium Minus UAM, przy ul. Henryka Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Wykład poświęcony fenomenowi przywództwa wygłosił Pan Profesor Stefan M. Kwiatkowski.


Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski - profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, rektor tej Uczelni; dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993-2007), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2010-2017), kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej (od 2007), przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007- 2011), zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od 2011), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2011-2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010) i Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017); autor ponad 580 artykułów, autor, współautor, redaktor naukowy 89 druków zwartych; promotor w 44 przewodach doktorskich, recenzent w 114 przewodach doktorskich i 35 habilitacyjnych oraz w 18 postępowaniach o nadanie tytułu profesora; ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych, kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących przywództwa edukacyjnego oraz zarządzania w systemie oświaty.


Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się 5 marca 2018 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przy ulicy Szczęśliwickiej 40 w Warszawie. Gościem spotkania była prof. zw. dr hab. Joanna Głodkowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej, która wygłosiła wykład pt. Każda OSOBA ma coś do zaoferowania światu - niepełnosprawność w perspektywie zmiany paradygmatycznej.

Podczas wystąpienia Profesor Głodkowska przybliżyła słuchaczom filary pedagogiki specjalnej, podstawowe kategorie niepełnosprawności, wskazała na rolę edukacji włączającej w czasach współczesnych oraz normalizacji, która determinuje jednostkowe relacje w środowisku lokalnym. Prelegentka omówiła również wschodzący paradygmat niepełnosprawności i konteksty znaczeniowe fenomenu niepełnosprawności. W oparciu o zaprezentowane teorie i koncepcje, Profesor Głodkowska, nakreśliła zebranym wymiar temporalny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Prof. dr hab. Joanna Głodkowska - profesor zwyczajny nauk społecznych, dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, kierownik Katedry Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością, redaktor naczelna czasopisma naukowego Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, inicjatorka pierwszego w Polsce kierunku kształcenia „interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością”. W działalności naukowej podejmuje analizy koncepcyjne i badawcze związane z pedagogiką specjalną, dydaktyką specjalną, diagnostyką psychopedagogiczną, zagadnieniami Disability Studies. Autorka licznych książek i artykułów, redaktor naukowy publikacji zbiorowych podejmujących problematykę wielokontekstowego odczytywania fenomenu niepełnosprawności w perspektywie integracji, dobrostanu, podmiotowości, optymalnego funkcjonowania i wsparcia.

Galeria "Wykłady otwarte wybitnych Profesorów”.