Jubileusz 40-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Zaproszenie 

Pobierz wersje pdf zaproszenia

Relacja z obchodów

Obchody jubileuszowe wraz z konferencją pt. Przesilenie w kulturze jako przedmiot badań pedagogicznych, zapowiadającą XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, który odbędzie się z przyszłym roku w Poznaniu, zostały zorganizowane przez pracowników Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie i jednocześnie członków Oddziału PTP w Olsztynie pod kierownictwem przewodniczącej Zarządu Oddziału prof. Marzenny Nowickiej. Wydarzenie odbyło się 25.10.2021 r. w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams i wzięło w nim udział ponad 200 osób z całej Polski oraz z zagranicy, w tym przedstawiciele Zarządu Głównego PTP, Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, zarządów oddziałów PTP z całej Polski oraz członków Towarzystwa.

Pierwszej, jubileuszowej części konferencji przewodniczyła dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie i wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego prof. Joanna Ostrouch-Kamińska. Oprócz pani dziekan uczestników konferencji powitał też prorektor ds. studenckich UWM prof. Sławomir Przybyliński, który reprezentował Jego Magnificencję Rektora UWM prof. Jerzego Przyborowskiego. Życzenia i słowa powitania do uczestników skierowali również: przewodniczący PTP prof. Piotr Kostyło z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który przedstawił także życzenia od przewodniczącej PTP w dwóch poprzednich kadencjach, prof. Joanny Madalińskiej-Michalak z Uniwersytetu Warszawskiego, z powodów zdrowotnych nieobecnej podczas spotkania, oraz przewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prof. Agnieszka Cybal-Michalska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i prof. Mustafa Yunus Eryaman z Turcji, prezydent World Education Research Association (WERA), którego PTP jest instytucjonalnym członkiem.

Wśród prelegentek i prelegentów zaproszonych do wystąpienia podczas jubileuszowej sesji jako pierwszy głos zabrał honorowy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego prof. Zbigniew Kwieciński, emerytowany profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który swoje wystąpienie poświęcił namysłowi nad początkami funkcjonowania PTP. Kolejny referat pt. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne - między tradycją a wyzwaniami przyszłości, autorstwa prof. Joanny Madalińskiej-Michalak, pod nieobecność Autorki został odczytany przez panią dziekan WNS. Prof. Piotr Kostyło w swoim wystąpieniu najpierw scharakteryzował najważniejsze aktywności Towarzystwa, w tym honorowania jego członków poprzez przyznawanie medali PTP i honorowego członkostwa, wyróżniania rozpraw doktorskich i wybitnych monografii ważnych dla rozwoju pedagogiki, a następnie przedstawił referat, w którym ukazał Towarzystwo jako instytucję długiego trwania, która niezmiennie od 40-stu lat funkcjonuje w przestrzeni towarzystw naukowych. Prof. Maria Czerepaniak-Walczak z Uniwersytetu Szczecińskiego, wiceprzewodnicząca PTP w dwóch poprzednich kadencjach, podjęła wątek poświęcony historii, typom i funkcjom towarzystw naukowych, wygłaszając referat pt. Funkcji towarzystwa naukowego; z doświadczeń PTP. Komu i czemu służy towarzystwo naukowe? W podsumowaniu sesji jubileuszowej głos zabrał sekretarz generalny PTP dr Robert Sarnecki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przedstawił referat zatytułowany (Prze)trwanie i rozwój. Pola aktywności Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Na zakończenie obchodów Jubileuszu 40-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego olsztyńscy przedstawiciele Towarzystwa w imieniu jego członków z Polski zdmuchnęli świeczki na urodzinowy torcie, symbolicznie dzieląc się nim ze wszystkimi uczestnikami wydarzenia.

Skrócona wersja transmisji

Cała sesja jubileuszowa została zarejestrowana przez Michała Orłowskiego oraz Dariusza Witkowskiego z TV Kortowo, którzy umożliwili jej transmisję na żywo na kanale YouTube. Jej skrócona wersja dostępna jest poniżej:

Druga część wydarzenia rozpoczęła się o godz. 13.00. i była poświęcona obradom konferencyjnym zatytułowanym Przesilenie w kulturze jako przedmiot badań pedagogicznych, wprowadzającym w problematykę przyszłorocznego XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Obradom przewodniczyli: prof. Marzenna Nowicka, przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP w Olsztynie oraz prof. Piotr Kostyło, przewodniczący Zarządu Głównego PTP. Program konferencji składał się z dziesięciu wystąpień, w których głos zabierali współprzewodniczący poszczególnych sekcji Zjazdu, przedstawiając ich główne założenia problemowe:

Sekcja 1: dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. ucz, Przesilenie. Kręgi kryzysów kontekstów edukacji  – wyzwania dla pedagogiki

Sekcja 2: dr hab. Agnieszka Szplit, prof. ucz., Człowiek i społeczeństwo w obliczu wyzwań przesilenia – szanse i zagrożenia

Sekcja 3: dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, prof. ucz., Polityka edukacyjna, szkoła, wychowanie, opieka – w stronę zaangażowania w stwarzanie lepszego świata 

Sekcja 4: dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. ucz., Przesilenie – myśl metateoretyczna i metodologiczna w pedagogice 

Sekcja 5: prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Tożsamość, wspólnota, przestrzeń moralna – rozumieć, budować i podejmować odpowiedzialność za (swój) świat   

Sekcja 6: dr hab. Piotr Kostyło, prof. ucz., Wielokulturowość, pluralizm wartości i przemiany kultury współczesnej 

Sekcja 7: dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. ucz., Rynek pracy, kariera zawodowa i  wychowawcza funkcja pracy – ku społeczeństwu przyszłości

Sekcja 8: dr hab. Waldemar Segiet, prof. ucz., Misja, posłannictwo i służebność Uniwersytetu 

Sekcja 9: dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. ucz., Pedagogika wobec negatywnych zjawisk społecznych, zagrożeń i zachowań patologicznych

Sekcja 10: dr hab. Małgorzata Kamińska, prof. ucz., Pedagogika i edukacja wobec czynników sprawstwa ludzkiego losu w dobie przesilenia cywilizacyjnego i globalnych kryzysów

Kończąc obrady, ich przewodniczący podziękowali za udział w konferencji wszystkim jej uczestniczkom i uczestnikom oraz zaprosili do udziału w XI Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym, zatytułowanym Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami, który organizowany jest w dniach 20-22 września 2022 roku przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

List gratulacyjny i upominki od KNP PAN i WSE UAM

Gratulacje nadesłane przez Panią Profesor Agnieszkę Cybal-Michalską,
Przewodniczącą Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W związku z obchodami Jubileuszu 40-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego list gratulacyjny do całej społeczności członkiń i członków PTP wystosowała Pani Profesor Agnieszka Cybal-Michalska. Treść listu znajduje się pod tym linkiem.
Pani Profesor Agnieszka Cybal-Michalska przesłała również na ręce Przewodniczącego PTP dwa upominki:

Rycinę – Widok ogólny Poznania, z poniższą dedykacją:
„Na pamiątkę Jubileuszu 40-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, w imieniu społeczności KNP PAN i Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM – Przewodnicząca KNP PAN, Dziekan WSE UAM, Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska”
Album autorstwa Jana Skuratowicza, zatytułowany „Dwory i pałace Wielkopolski. Styl narodowy”.

Serdecznie dziękujemy Pani Profesor za przyjazne i ciepłe słowa oraz za upominki, które będą nam przypominały bliską więź instytucji, którymi kieruje Pani Profesor, z naszym Towarzystwem. 

W imieniu Zarządu Głównego PTP
Dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni
Przewodniczący PTP

Galeria