Seminaria Metodologii

Seminaria Metodologii Pedagogiki PTP to cykl ogólnopolskich spotkań naukowych, organizowanych we współpracy między oddziałami terenowymi Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i zainteresowanymi ośrodkami akademickimi, poświęconych wymianie myśli na aktualne tematy metodologiczne pedagogiki z wyraźnym nawiązaniem do humanistycznych tradycji jej uprawiania. Jest to perspektywiczna inicjatywa akademickiego środowiska pedagogicznego nastawiona na stymulowanie i rozwijanie dyskusji naukowej nad tożsamością pedagogiki i jej metodologii. Zasadniczym jej celem jest wzbogacenie refleksji metodologicznej współczesnej pedagogiki oraz wzmocnienie jej pozycji pośród innych dziedzin i dyscyplin naukowych, a także pogłębienie świadomości metodologicznej teoretyków, badaczy i studentów problematyki pedagogicznej. 

Pomysłodawcami i założycielami Seminariów Metodologii Pedagogiki PTP w 2004 roku byli: prof. Dariusz Kubinowski i ks. prof. Marian Nowak. Dotychczas zorganizowano sześć ogólnopolskich spotkań naukowych w ramach tego cyklu konferencyjnego, a mianowicie:

I SMP PTP po hasłem „Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie” w Dąbrowicy koło Lublina w dniach 1-2 grudnia 2004 roku, zorganizowane przez Oddział Lubelski PTP oraz Katedrę Pedagogiki Ogólnej KUL i Zakład Pedagogiki Kultury UMCS, pod kierownictwem naukowym prof. prof. Dariusza Kubinowskiego i Mariana Nowaka;

II SMP PTP pod hasłem „Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki” w Toruniu w dniach 11-12 kwietnia 2006 roku, zorganizowane przez Oddział Toruński PTP oraz Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pod kierownictwem naukowym prof. Krzysztofa Rubachy; 

III SMP PTP pod hasłem „Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice – oblicza akademickiej praktyki” w Łodzi w dniach 14-15 kwietnia 2008 roku, zorganizowane przez Oddział Łódzki PTP oraz Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierownictwem naukowym prof. prof. Jacka Piekarskiego, Danuty Urbaniak-Zając i Krzysztofa J. Szmidta; 

IV SMP PTP pod hasłem „Praktyka badań pedagogicznych” w Gdańsku w dniach 11-12 maja 2010 roku, zorganizowane przez Oddział Gdański PTP oraz Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierownictwem naukowym prof. Teresy Bauman; 

V SMP PTP pod hasłem „Wyjaśnianie i interpretowanie w empirycznych badaniach pedagogicznych”    w Krakowie w dniach 22-23 października 2012 roku, zorganizowane przez Oddział Krakowski PTP oraz Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kierownictwem naukowym prof. prof. Stanisława Palki i Krystyny Ablewicz; 

VI SMP PTP pod hasłem „Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana – konsekwencje metodologiczne” w Szczecinie w dniach 23-25 czerwca 2016 roku, zorganizowane przez Oddział Szczeciński PTP oraz Katedrę Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Szczecińskiego, pod kierownictwem naukowym prof. Dariusza Kubinowskiego. 

VII SMP PTP zostało zaplanowane na rok 2018 w Łodzi, a jego organizatorem będzie ponownie Oddział Łódzki PTP oraz Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. 

Stałą Radę Programową Seminariów Metodologii Pedagogiki PTP obecnie tworzą:

Krystyna Ablewicz, Teresa Bauman, Teresa Hejnicka-Bezwińska, Dariusz Kubinowski, Roman Leppert, Marian Nowak, Stanisław Palka, Jacek Piekarski, Krzysztof Rubacha, Krzysztof J. Szmidt, Danuta Urbaniak-Zając, Funkcję koordynatora krajowego pełni prof. Dariusz Kubinowski (dkubi@wp.pl). 

Patronat wydawniczy nad SMP PTP sprawuje Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Dotychczas w ramach specjalnej serii wydała ona następujące tomy prac zbiorowych:

„Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie”, red. D. Kubinowski, M. Nowak, Kraków 2006. 

„Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki”, red. K. Rubacha, Kraków 2008. 

„Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice – oblicza akademickiej praktyki”, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K. J. Szmidt, Kraków 2010. 

„Praktyka badań pedagogicznych”, red. T. Bauman, Kraków 2013.