Władze PTP

Władzami Towarzystwa są:

Zjazdy Delegatów PTP

Zjazdy Delegatów PTP są najwyższą władzą Towarzystwa. Do kompetencji zwyczajnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa należy między innymi: uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa; rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej; udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej; wybór przewodniczącego, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; nadawanie Tytułu Honorowego Przewodniczącego Towarzystwa oraz przyznawanie tytułu członka honorowego Towarzystwa; podejmowanie uchwał o zmianie statutu.

XII Zjazd Delegatów Towarzystwa obradował w dniach 5-6 czerwca 2017 roku i wybrał na Przewodniczącą Towarzystwa ponownie prof. dr hab. Joannę Madalińską-Michalak 

prof.  dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego