Działalność Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, w skrócie PTP, jest towarzystwem naukowym, którego działalność skupia się na udziale w rozwoju nauk pedagogicznych i popularyzacji ich osiągnięć w kraju i za granicą.

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w swojej działalności kładzie nacisk na inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych zmierzających do rozwijania nauk pedagogicznych, doskonalenia systemu edukacji w Polsce oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej przede wszystkim z towarzystwami skupionymi w European Educational Research Association i World Education Research Association.

Towarzystwo realizuje swoje cele między innymi przez:

 • organizowanie zjazdów Towarzystwa, konferencji, seminariów i zebrań o charakterze naukowym lub popularno-naukowym;
 • działania na rzecz rozwijania standardów badań i praktyki edukacyjnej, ze zwróceniem uwagi na problematykę etyczną;
 • rozwijanie i upowszechnianie standardów etycznych zawodu pedagoga;
 • współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, komitetami naukowymi PAN, stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi, szkołami wyższymi, instytutami resortowymi i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju edukacji;
 • udzielanie pomocy członkom Towarzystwa podejmującym wysiłki na rzecz implementacji teorii pedagogicznych do praktyki edukacyjnej;
 • działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji naukowych członków Towarzystwa przez organizowanie kursów naukowych, konkursów na wyróżniające się prace pedagogiczne, a także przez wspieranie wyjazdów naukowych za granicę;
 • inspirowanie i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli i innych pracowników edukacji;
 • udział w rozwijaniu kultury pedagogicznej w społeczeństwie przez wykłady publiczne, odczyty, publikacje oraz inne przedsięwzięcia edukacyjne;
 • prowadzenie − zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami − działalności wydawniczej w różnych formach i na różnych nośnikach, tworzenie banku narzędzi badawczych oraz udzielanie pomocy w publikowaniu opracowań naukowych członków Towarzystwa, w tym wydawanie i współwydawanie czasopism naukowych;
 • prowadzenie konsultacji i opracowywanie ekspertyz, prowadzenie i wspomaganie prac badawczo-rozwojowych;
 • uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i usługowych;
 • uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych systemach informacji;
 • współdziałanie z zagranicznymi i międzynarodowymi towarzystwami pedagogicznymi, uczestniczenie w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych;
 • obejmowanie patronatem inicjatyw realizujących cele statutowe Towarzystwa przez jego oddziały i inne podmioty, w szczególności w formie naukowych konferencji, wydarzeń, publikacji książkowych itp.