Cele

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne stawia sobie za cel udział w rozwoju nauk pedagogicznych i popularyzację ich osiągnięć w kraju i za granicą.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 • inspirowanie i prowadzenie badań pedagogicznych zmierzających do poznania dorobku myśli pedagogicznej polskiej i obcej, do rozwijania nauk pedagogicznych oraz do doskonalenia systemu edukacji w Polsce;
 • działania na rzecz rozwijania standardów badań i praktyki pedagogicznej ze zwróceniem uwagi na problematykę etyczną;
 • udzielanie pomocy członkom Towarzystwa podejmującym wysiłki na rzecz uobecniania teorii pedagogicznej w praktyce edukacyjnej;
 • współdziałanie z władzami państwowymi, komitetami naukowymi PAN, stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi, szkołami wyższymi, instytutami resortowymi i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju edukacji;
 • popularyzowanie osiągnięć nauk pedagogicznych oraz udział w rozwijaniu kultury pedagogicznej w społeczeństwie przez wykłady publiczne, odczyty, publikacje oraz inne przedsięwzięcia edukacyjne;
 • inspirowanie i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli i innych pracowników edukacji;
 • działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji naukowych członków Towarzystwa przez organizowanie kursów naukowych, konkursów na wyróżniające się prace pedagogiczne, a także przez wspieranie wyjazdów naukowych za granicę;
 • organizowanie Zjazdów Towarzystwa, konferencji i zebrań naukowych;
 • prowadzenie − zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami − działalności wydawniczej w różnych formach i na różnych nośnikach;
 • prowadzenie działalności usługowej i gospodarczej pozwalającej na realizację celów i zadań Towarzystwa, min. placówek doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji i opracowywania ekspertyz, prowadzenia i wspomagania prac badawczo-rozwojowych;
 • uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i usługowych;
 • uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych  systemach informacji;
 • współdziałanie z zagranicznymi i międzynarodowymi towarzystwami pedagogicznymi, uczestniczenie w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych.