Problemy Wczesnej Edukacji

Problemy Wczesnej Edukacji
ISSN 1734-1582, e-ISSN 2451-2230

Czasopismo „Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education” powstało z inicjatywy prof. zw. dr hab. Doroty Klus-Stańskiej w 2005 roku. Od początku swego istnienia do 2014 roku było wydawane pod wyłącznym patronatem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, a w latach 2014-2018 PTP było współwydawcą tego czasopisma. Obecnie czasopismo wydawane jest przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Instytutem Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych.

Periodyk ma charakter naukowy i popularyzuje osiągnięcia badawcze w zakresie wczesnej edukacji. Artykuły naukowo-krytyczne prezentują głównie tematykę związaną z nurtem badań nad dzieckiem i dzieciństwem oraz edukacją dziecka. Założeniem redakcji jest powrót myśli nad wczesną edukacją do źródeł o szerszym charakterze, takich jak pedagogika ogólna, dydaktyka, pedagogika społeczna, socjologia edukacji, antropologia kulturowa, pedeutologia, psychologia, poprzez zamieszczanie w piśmie tekstów, które z tych dziedzin się wywodzą. Poszczególne numery PWE mają charakter monotematyczny. Podstawowe działy półrocznika to: „Rozprawy i artykuły”, „Wdrożenia i praktyki”, „Recenzje i sprawozdania”. Umożliwiają one publikowanie tekstów o zróżnicowanym charakterze, pisanych także przez autorów z zagranicy. Uzyskana dzięki temu poszerzona perspektywa oglądu zagadnień edukacyjnych stwarza płaszczyznę do podejmowania dialogu prowadzonego z różnych perspektyw badawczych i aksjologicznych. Czasopismo jest indeksowane w takich bazach danych, jak: CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, BazHum, ICI Journals Master List, Google Scholar, PBN i inne.

RADA NAUKOWA

Ľudmila Belásová – Prešovská Univerzita (Słowacja)
Brian K. Gran – Case Western Reserve University (USA)
Demetra Evangelou – Purdue University (USA)
Małgorzata Karwowska-Struczyk – Uniwersytet Warszawski
Astrid Męczkowska-Christiansen – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Nina-Jo Moore – Appalachian State University (USA)
Roberto Muffoletto – Appalachian State University (USA)
Krystyna Nowak-Fabrykowski – Central Michigan University (USA)
Aleksandr Połonnikow - Belarusian State Pedagogical University (Belarus)
Sharon E. Smaldino – Northern Illinois University (USA)
Andrzej Szklarski – University of Linköping (Szwecja)
Bogusław Śliwerski – Uniwersytet Łódzki
Małgorzata Żytko – Uniwersytet Warszawski

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Dorota Klus-Stańska (red. nacz.), Marzenna Nowicka (z-ca red. nacz.), Grażyna Szyling (sekr. red.);

red. tematyczni: Małgorzata Kowalik-Olubińska, Agnieszka Nowak-Łojewska, red. językowi: Małgorzata Dagiel (jęz. pol.), Michał Daszkiewicz (jęz. ang.); Paweł Atroszko (red. statystyczny); Cezary Kurkowski (red. działu promocji)

 

STRONA INTERNETOWA PISMA:
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe

ADRES REDAKCJI
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
tel. (+48) 58 523 42 05, e-mail: czasopismopwe@gmail.com