XIII Zjazd Delegatów PTP

3 września 2020 r. w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8 miał miejsce XIII Zjazd Delegatów PTP. Zjazd był pierwotnie planowany na 25 maja 2020 r., ale ze względu na prawne ograniczenia wprowadzone przeznaczoną władze publiczne w związku z pandemią Covid-19 musiał zostać przeniesiony na termin późniejszy. Oddziały PTP na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych odbytych przed Zjazdem miały prawo wyłonić ogółem 51 delegatów. Na Zjeździe pojawiło się 43 spośród nich. Organizacją Zjazdu zajął się Komitet Organizacyjny w składzie: Przewodnicząca PTP, prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Wiceprzewodniczący, prof. dr hab. Piotr Kostyło, oraz Sekretarz Generalny, dr Robert Sarnecki. Komitet Organizacyjny, oprócz stosownych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Zjazdu, zapewnił również delegatom utrzymanie wymaganego reżimu sanitarnego.

Na wstępie Zjazdu Komisja Mandatowa w składzie: dr Andrzej Kobiałka, dr Robert Sarnecki oraz prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, stwierdziła prawidłowość zwołania Zjazdu. Doktor Andrzej Kobiałka ogłosił, że Zjazd został zwołany zgodnie z postanowieniami Statutu PTP i Regulaminu Zjazdu Delegatów, oraz że do Biura Zjazdu Delegatów nie wpłynęła w tej sprawie żadna uwaga lub wniosek. Na podstawie listy obecności delegatów dr Andrzej Kobiałka stwierdził, że w pierwszym terminie na ogólną liczbę 51 delegatów w Zjeździe uczestniczyło 43, prawidłowo wybranych w oddziałach, delegatów, co stanowiło 84,31% ich ogólnej liczby i zapewniało wymagane quorum.

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak podziękowała Komisji Mandatowej i ogłosiła rozpoczęcie obrad Zjazdu.

Otwierając XIII Zjazd Delegatów PTP, Przewodnicząca PTP w imieniu prof. dr hab. Iwony Hoffman – Przewodniczącej Rady Towarzystw Naukowych PAN, przekazała uczestnikom Zjazdu życzenia owocnych obrad i złożyła gratulacje z okazji zbliżającego się 40-lecia Towarzystwa. Następnie do wspomnianych życzeń i gratulacji dołączone zostały pozdrowienia i życzenia od prof. dr hab. Zbigniewa Kwiecińskiego, Honorowego Przewodniczącego PTP. Profesor życzył delegatom na Zjazd kontynuowania misji Towarzystwa w zakresie integracji środowisk pedagogicznych ponad zamkniętymi subdyscyplinami oraz podejmowania badań i studiów pedagogicznych odpowiadających na wyzwania szybkich zmian kontekstów kulturowych i społecznych w obszarze edukacji. Przewodnicząca oficjalnie powitała przybyłych na Zjazd delegatów i członków ustępujących władz Towarzystwa. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w czasie mijającej kadencji członków Towarzystwa.

Następnie Przewodnicząca wskazała na konieczność wyboru spośród przybyłych na Zjazd delegatów protokolanta Zjazdu oraz Prezydium Zjazdu w składzie: przewodniczący i sekretarz. Na Przewodniczącego Prezydium Zjazdu zaproponowała prof. dr. hab. Zbigniewa Kruszewskiego, delegata z oddziału PTP w Płocku; na sekretarza Zjazdu - dr hab. Annę Odrowąż-Coates, prof. uczelni, delegatkę z oddziału PTP w Warszawie, natomiast na protokolantkę Zjazdu dr. hab. Agnieszkę Szplit, prof. uczelni, delegatkę z oddziału PTP w Kielcach. Wszystkie te osoby wyraziły zgodę na podjęcie się zaproponowanych funkcji, a delegaci jednogłośnie w głosowaniu jawnym dokonali wyboru ich kandydatur.

Prof. dr. hab. Zbigniew Kruszewski, przewodniczący Prezydium Zjazdu, zabierając głos, zwrócił uwagę na bardzo bogaty program Zjazdu i zaproponował, aby wprowadzić do programu kilka korekt. Korekty te miały na celu przede wszystkim usprawnienie procedury zgłaszania kandydatów do organów Towarzystwa oraz przeprowadzania wyborów. Chodziło o to, aby delegaci od razu zgłaszali kandydatów do wszystkich organów PTP i aby po przeprowadzeniu głosowań Komisja Skrutacyjna mogła liczyć głosy, a Zjazd kontynuować swoje obrady. Po krótkiej dyskusji delegaci jednogłośnie zaakceptowali zaproponowane zmiany w programie. Kolejnym krokiem w obradach Zjazdu był wybór trzech Komisji: Komisji Skrutacyjnej, Komisji ds. Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej. Do pierwszej Komisji delegaci wybrali: prof. dr. hab. Mirosława Sobeckiego, dr hab. Małgorzatę Cackowską, prof. uczelni, dr hab. Annę Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni, dr. Łukasza Ratajczaka oraz dr Katarzynę Białożyt (w trakcie dalszych obrad dwoje ostatnich członków, w związku z chęcią kandydowania do organów PTP, wycofało za zgodą Zjazdu swoje kandydatury). Do drugiej Komisji wybrano: dr Agnieszkę Głowalę oraz dr Urszulę Tokarczyk-Bar. W skład trzeciej Komisji weszli: dr Robert Sarnecki oraz dr Justyna Miko- Giedyk. Wszystkie trzy wybory dokonały się jednogłośnie.

Na tym etapie Przewodniczący Prezydium Zjazdu oddał głos Przewodniczącej PTP w celu zaprezentowania proponowanych zmian w Statucie Towarzystwa. Zmiany te, przygotowane przez ustępujący Zarząd, miały na celu usprawnienie działalności PTP w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia, poprzez umożliwienie organizowania spotkań i zebrań organów Towarzystwa w sposób zdalny. Przygotowane propozycje zmian w Statucie wraz z uzasadnieniem zostały przesłane delegatom Zjazdu przez Przewodniczącą Towarzystwa na kilka dni przed rozpoczęciem Zjazdu. Po przedstawieniu zmian przez Przewodniczącą Towarzystwa i po krótkiej dyskusji na temat zmian Zjazd przyjął proponowane zmiany w Statucie poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Przechodząc do części wyborczej, Przewodniczący Prezydium Zjazdu zwrócił się najpierw do delegatów z pytaniem o określenie liczby członków Zarządu Głównego. Zgodnie z postanowieniami Statutu PTP liczba członków Zarządu wraz z Przewodniczącym PTP może wynosić od 15 do 25. Przewodnicząca PTP, prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, oraz Sekretarz Generalny PTP, dr Robert Sarnecki, zgodnie rekomendowali, aby Zarząd liczył 25 osób ze względu na liczbę oddziałów PTP (22) i potrzebę zapewnienia oddziałom równego udziału w podejmowaniu istotnych dla Towarzystwa decyzji. Po krótkiej dyskusji propozycję utrzymania 25-osobowego Zarządu poddano głosowaniu. 42 delegatów opowiedziało się za tym rozwiązaniem, natomiast jeden był przeciwko.

Następnie Komisja Wyborcza zaprosiła delegatów do zgłaszania kandydatów do organów władzy Towarzystwa. Na Przewodniczącego PTP delegaci zgłosili prof. dr. hab. Dariusza Kubinowskiego z oddziału w Szczecinie oraz prof. dr. hab. Piotra Kostyłę, z oddziału w Bydgoszczy. Do Zarządu Głównego delegaci zgłosili w sumie 29 kandydatów, natomiast po rezygnacji dwojga z nich zostało ostatecznie 27. Wśród zgłoszonych kandydatów do Zarządu Głównego znalazły się także nazwiska dwóch kandydatów na Przewodniczącego PTP. Rozwiązanie to wynikało z przegłosowanej zmiany porządku obrad Zjazdu i miało na celu umożliwienie kandydowania do Zarządu Głównego temu spośród dwóch kandydatów, który nie uzyska poparcia w głosowaniu na Przewodniczącego PTP. Do Głównej Komisji Rewizyjnej zgłoszono 4 kandydatów, zaś do Sądu Koleżeńskiego tylko 1 kandydatkę. Liczba zgłoszeń do dwóch ostatnich organów nie zmieniła się, pomimo uwag Przewodniczącego Prezydium Zjazdu, że zgodnie z postanowieniami Statutu w obu organach musi zasiadać po 5 członków.

W kolejnym punkcie kandydaci na Przewodniczącego PTP wystąpili ze swoimi propozycjami programowymi. Prezentacja odbyła się w kolejności zgłoszeń.

Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski przedstawił swoje główne hasło programowe „PTP zaangażowane, walczące i nowoczesne”. Profesor objaśnił, że proponuje zbudowanie programu na 10 filarach przymiotnikowych:

 1.  Demokratyczny,
 2. Tożsamościowy – Profesor proponuje wzmocnienie identyfikacji pedagogów,
 3. Naukowy, w którego zakresie znajduje się propozycja prowadzenia czasopisma naukowego po angielsku,
 4. Edukacyjny – propozycją Profesora jest m.in. organizowanie Ogólnopolskiego Zjazdu PTP co dwa lata,
 5. Publiczny – zwiększenie obecności pedagogów w przestrzeni publicznej,
 6. Wspólnotowy – charakteryzujący wewnętrzne relacje w PTP,
 7. Kooperacyjny – stanowiący o współpracy z innymi towarzystwami i PAN,
 8. Finansowy – Profesor wyraził dbałość o samodzielność finansową Towarzystwa,
 9. Organizacyjny – oparty m.in. na unowocześnieniu sekretariatu i komunikacji pomiędzy członkami i oddziałami PTP,
 10. Technologiczny – w tym proponowane zbudowanie formuły pracy on-line. 

Prof. dr hab. Piotr Kostyło, odniósł się w swoim wystąpieniu do tradycji i osiągnięć Towarzystwa z ostatnich lat. Podkreślił, że jego cele sprowadzają się najpierw do zachowania i poszerzenia dotychczasowego dorobku intelektualnego i instytucjonalnego Towarzystwa. Profesor wspomniał o prezentowanych na stronie PTP zjazdach, konkursach, wykładach, aktywności patronackiej, rozwijającej się współpracy międzynarodowej oraz działalności Koła Młodych Naukowców. Kandydat na Przewodniczącego stwierdził także, że ważna dla niego jest dalsza współpraca ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Dostrzegł również wyzwania stojące przez nowymi władzami Towarzystwa, w tym stworzenie prawnych, organizacyjnych i technicznych możliwości prowadzenia działalności Towarzystwa w sposób zdalny oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy oddziałami w postaci np. wspólnych spotkań naukowych. Profesor podkreślił również konieczność włączania w działania PTP nauczycieli – praktyków oraz udział zespołów składających się z członków Towarzystwa w konkursach o granty i projekty. Zaakcentował również wspólnotowy charakter Towarzystwa.

Po zakończeniu prezentacji programów przez kandydatów na Przewodniczącego PTP, Komisja Wyborcza sporządziła listę kandydatów do Zarządu Głównego.

 1. Dr Katarzyna Białożyt
 2. Mgr Paweł Cieśla
 3. Prof. dr hab. Agata Cudowska
 4. Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 5. Dr Agnieszka Głowala
 6. Dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, prof. UŚ
 7. Dr Katarzyna Jagielska
 8. Dr hab. Małgorzata Kamińska, prof. SWPW
 9. Dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO
 10. Dr Andrzej Kobiałka
 11. Dr Anna Maria Kola
 12. Prof. dr hab. Piotr Kostyło
 13. Dr hab. Jolanta Kruk, prof. WSB
 14. Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski
 15. Dr hab. Joanna Łukasik, prof. UP
 16. Dr Damian Nosko
 17. Dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM
 18. Dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS
 19. Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
 20. Dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
 21. Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
 22. Dr hab. Jan Rutkowski
 23. Dr Robert Sarnecki
 24. Dr hab. Agnieszka Szplit, prof. UJK
 25. Dr Urszula Tokarczyk-Bar
 26. Dr Katarzyna Wereszczyńska
 27. Dr hab. Rafał Włodarczyk

 

Kandydatami do Głównej Komisji Rewizyjnej byli: dr Mateusz Leszkowicz, dr hab. Iwona Myśliwczyk, dr Łukasz Ratajczak oraz dr Justyna Miko-Giedyk.

Jako kandydatkę do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono dr hab. Alinę Kalinowską- Iżykowską.

W trakcie przygotowywania przez Komisję Skrutacyjną kart wyborczych sprawozdanie z pracy programowej Zarządu Głównego za okres między Zjazdami przedstawiła Przewodnicząca PTP prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak. Przewodnicząca odniosła się do najważniejszych wydarzeń i osiągnięć Towarzystwa. Pani Profesor przedstawiła główne kierunki rozwoju Towarzystwa, w tym znaczne poszerzenie współpracy międzynarodowej, konkursy na wyróżniające się rozprawy doktorskie i wybitne monografie, stworzenie biuletynu PTP, rozwijanie działalności Koła Młodych Naukowców, członkostwo honorowe, wykłady otwarte wybitnych Profesorów organizowane przez Towarzystwo, tzw. konferencję połówkową oraz organizację Akademii Młodego Naukowca PTP i Ogólnopolskiego Zjazdu PTP we wrześniu 2019 r. w Warszawie. Przewodnicząca wskazała także na złożony projekt badawczy w ramach programu Jean Monnet. Przewodnicząca podziękowała ustępującym władzom Towarzystwa, członkom Rady Naukowej Towarzystwa oraz członkom wspierającym Towarzystwa za współpracę.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTP w latach 2017-2020

Po zakończeniu prezentacji sprawozdania z działalności ZG PTP w kadencji 2017- 2020 przez Przewodniczącą PTP Komisja Skrutacyjna zgłosiła, że jest gotowa do przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego PTP, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2020-2023.

Najpierw odbyły się wybory na Przewodniczącego PTP. Po zebraniu wszystkich kart do głosowania, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Równolegle delegaci wysłuchali trzech kolejnych sprawozdań: z działalności Koła Młodych Naukowców, z działalności Sądu Koleżeńskiego oraz z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie z działalności Koła Młodych Naukowców PTP przedstawiła dr Katarzyna Białożyt. W swojej wypowiedzi wspomniała duże osiągnięcia Koła w organizowaniu i rozwijaniu działalności badawczej młodych naukowców, w tym ich udział w zespołach aplikujących o granty oraz szeroko zakrojoną działalność międzynarodową. Przypomniała o licznych konferencjach i seminariach, w których uczestniczą członkowie Koła. Pani Doktor podziękowała Przewodniczącej PTP, prof. dr hab. Joannie Madalińskiej Michalak za jej wielkie zaangażowanie w działalność Koła i pomoc w rozwijaniu pasji naukowych młodych badaczy.

Sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego przedstawił Przewodniczący SK dr Adam Szecówka. Zawierało ono informację o najważniejszych sprawach przekazywanych do Sądu oraz ich statusie.

Sprawozdanie z pracy Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący GKR dr Mateusz Leszkowicz. Przewodniczący stwierdził, że Komisja po przeanalizowaniu dokumentacji przyjęła sprawozdanie finansowe za rok 2019. Jednocześnie Komisja zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.

Po zakończeniu tej części Zjazdu nikt z obecnych Delegatów nie rozpoczął dyskusji i nie zgłosił wątpliwości dotyczących zaprezentowanych sprawozdań. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium odchodzącemu Zarządowi Głównemu PTP.

W tym momencie Komisja Skrutacyjna zakończyła liczenie głosów w wyborach na Przewodniczącego PTP i ogłosiła, że Przewodniczącym Towarzystwa na kadencję 2020-2023 został wybrany prof. dr hab. Piotr Kostyło. Gratulacje nowemu Przewodniczącemu złożył Przewodniczący Prezydium Zjazdu, a także jego kontrkandydat w wyborach prof. dr hab. Dariusz Kubinowski. Nowo wybrany Przewodniczący PTP podziękował delegatom za udzielone mu poparcie.

Kolejne dwa głosowania dotyczyły wyboru członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Ze względu na mniejszą niż statutowa liczbę kandydatów, wybory te, za zgodą wszystkich delegatów, przeprowadzono w trybie jawnym. Delegaci zgodzili się także, aby głosować składy obu organów en bloc. Zarówno w wyborach do Głównej Komisji Rewizyjnej, jak i Sądu Koleżeńskiego wszyscy kandydaci uzyskali poparcie Zjazdu. Pomimo tego, ani Główna Komisja Rewizyjna, ani Sąd Koleżeński nie mogły się ukonstytuować, gdyż do żadnego z tych organów nie wybrano statutowej liczby 5 członków. Przewodniczący Prezydium Zjazdu stwierdził, że konieczne będą wybory uzupełniające do obu tych organów na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów, który trzeba będzie zorganizować.

Ostatnim aktem wyborczym był wybór członków Zarządu Głównego PTP. Po zebraniu wszystkich kart do głosowania Komisja Skrutacyjna udała się do osobnego pomieszczenia, by przeliczyć głosy, zaś Przewodniczący Prezydium Zjazdu ogłosił przerwę przeznaczoną na posiłek. Delegaci zostali zaproszeni na obiad do restauracji w hotelu „Logos”.

Po zakończonym posiłku ustępująca Przewodnicząca, prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak podziękowała prof. dr. hab. Zbigniewowi Kruszewskiemu za przyjęcie funkcji Przewodniczącego Prezydium Zjazdu, a następnie wraz z ustępującym Sekretarzem Generalnym, dr. Robertem Sarneckim, wręczyła podziękowania wraz z kwiatami wszystkim ustępującym władzom Towarzystwa, zaangażowanym w prace PTP w minionej kadencji. Podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Towarzystwa zostały skierowane także do Pani Barbary Leszczyńskiej prowadzącej sekretariat Towarzystwa, zaś Pani Elżbiecie Kostrzewie podziękowano za sprawne prowadzenie księgowości Towarzystwa. Osobne podziękowania za przychylność dla spraw Towarzystwa przygotowano także dla Pana Prezesa ZNP Sławomira Broniarza. Zwieńczeniem tej części Zjazdu był poczęstunek wszystkich obecnych pięknie przygotowanym tortem z logiem PTP.

Po zakończeniu tej części Zjazdu delegaci udali się z powrotem do sali obrad, by zapoznać się wynikami wyborów na członków Zarządu Głównego. Wyniki te ogłosiła Komisja Skrutacyjna, informując, że w skład Zarządu Głównego weszli następujący delegaci.

 1. Dr Katarzyna Białożyt
 2. Mgr Paweł Cieśla
 3. Prof. dr hab. Agata Cudowska
 4. Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 5. Dr Agnieszka Głowala
 6. Dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, prof. UŚ
 7. Dr Katarzyna Jagielska
 8. Dr hab. Małgorzata Kamińska, prof. SWPW
 9. Dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO
 10. Dr Andrzej Kobiałka
 11. Dr Anna Maria Kola
 12. Dr hab. Jolanta Kruk, prof. WSB
 13. Dr hab. Joanna Łukasik, prof. UP
 14. Dr Damian Nosko
 15. Dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM
 16. Dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS
 17. Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
 18. Dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
 19. Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
 20. Dr hab. Jan Rutkowski
 21. Dr Robert Sarnecki
 22. Dr hab. Agnieszka Szplit, prof. UJK
 23. Dr Urszula Tokarczyk-Bar
 24. Dr Katarzyna Wereszczyńska
 25. Dr hab. Rafał Włodarczyk

Po ogłoszeniu tych wyników swój zwięzły referat programowy na kolejną kadencję przedstawił nowy Przewodniczący prof. dr hab. Piotr Kostyło. Po zakończeniu referatu Przewodniczący Prezydium Zjazdu zaprosił nowo wybrany Zarząd do ukonstytuowania się, dziękując jednocześnie wszystkim delegatom za obecność na Zjeździe i aktywny udział w jego pracach. Na tym XIII Zjazd Delegatów PTP zakończono.

Sprawozdanie z XIII Zjazdu Delegatów PTP