Oddział PTP Warszawa

Działalność: 

Historia Warszawskiego Oddziału PTP wiąże się ściśle z historią Towarzystwa, którego założycielami byli profesorowie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego – Bogdan Suchodolski i Wincenty Okoń. Siedzibą Oddziału od początku jego istnienia jest Wydział Pedagogiczny UW, który w różnej formie wspiera jego działania. Kadra naukowa Wydziału była i jest najliczniejszą grupą wśród członków Oddziału. Pracami Oddziału Warszawskiego kierowały kolejno: dr hab. Jadwiga Nowak, prof. Henryka Kwiatkowska, prof. Alicja Kotusiewicz. Obecnie, od kilku kadencji, przewodniczącą Oddziału jest dr Halina Rotkiewicz . 

W pierwszych latach istnienia Oddziału funkcjonowały sekcje problemowe, w tym pedeutologiczna i nauczycielska. Poza pracami sekcji organizowane były cykliczne spotkania naukowe, których hasłem przewodnim było „Moje pedagogiczne credo”. Do udziału w spotkaniach zapraszane były osoby znaczące w środowisku polskich pedagogów. Gośćmi Oddziału byli tej rangi profesorowie, co Wincenty Okoń, Mikołaj Kozakiewicz, Czesław Kupisiewicz, czy Zbigniew Kwieciński. 

Charakteryzując działalność Oddziału, należy też przypomnieć bardzo duże zaangażowanie wielu jego członków w organizację I Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który odbył się w roku 1993 w podwarszawskim Rembertowie. Przywołać tu można, dla przykładu, nazwisko profesor Henryki Kwiatkowskiej jako przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego i redaktora wydawnictwa pozjazdowego („Ewolucja tożsamości pedagogiki”, Warszawa 1994) , działającej w tym Komitecie profesor Bogusławy Kowal- Kwiatkowskiej i autorki hasła Zjazdu prof. Ireny Wojnar. Członkowie Oddziału Warszawskiego byli także członkami Komitetów Programowych i Organizacyjnych wszystkich Ogólnopolskich Zjazdów Pedagogicznych.

Na początku lat 90-tych, zakończono pracę sekcji i pozostano przy formule spotkań naukowych, na które byli zapraszani goście reprezentujący różne środowiska akademickie. Wśród nich znaleźli się: prof. Regina Smędzianka, ks. prof. Marian Nowak, profesorowie : Bogusław Śliwerski, Irena Wojnar, Hanna Świda-Zięba, Joanna Rutkowiak, Adam Frączek, Zbigniew Izdebski, Stefan M. Kwiatkowski, Lech Witkowski. Oddział gościł także profesorów: Wolfganga Mittera, Petra Posledniego oraz Hubertusa von Schoenebecka.

Oddział zorganizował cztery ogólnopolskie konferencje, w tym jedną z udziałem gości zagranicznych, które poświęcone były wybitnym uczonym: Bogdanowi Nawroczyńskiemu, Sergiuszowi Hessenowi, Florianowi Znanieckiemu i Bogdanowi Suchodolskiemu. Materiały z trzech pierwszych konferencji ukazały się formie publikacji książkowej (”Bogdan Nawroczyński. Uczony – humanista – wychowawca”, red. nauk.: A. Mońka –Stanikowa, S. Mieszalski, A.A. Kotusiewicz, Warszawa 1996, „Filozofia wychowania Sergiusza Hessena”, red. nauk.: H. Rotkiewicz, Warszawa 1997, Florian Znaniecki. Myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje dla współczesności” red. nauk.: H. Rotkiewicz, Warszawa 2000.) Materiałów z konferencji „ Współczesna paideia. W setną rocznicę urodzin Profesora Bogdana Suchodolskiego”, która odbyła się w grudniu 2003 roku nie udało się opublikować. 

Działalność Oddziału ma różnych adresatów - są nimi, poza członkami Oddziału, inne osoby zainteresowane problematyką spotkań, w tym nauczyciele, pracownicy naukowi Wydziału Pedagogicznego UW i innych uczelni, doktoranci oraz studenci. 
Spotkania, poza kilkoma wyjątkami, organizowane były i są w miejscu siedziby Oddziału.

Władze Oddziału PTP: 

 

Zarząd

przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Madalińska - Michalak

wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Anna Odrowąż - Coates

sekretarz: ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. uczelni

skarbnik: dr Elżbieta Strutyńska - Laskus

członek Zarządu: dr hab. Błażej Przybylski, prof. uczelni

 

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca: dr Ewa Dębska

członkini Komisji: dr Ewelina Rzońca

członkini Komisji: mgr Grażyna Desperak - Kilińska

 

Kontakt: 

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Warszawski

ul. Mokotowska 16/20

00-651 Warszawa

mail: jmmadalinska@gmail.com, ptp.o.warszawa@gmail.com

tel: 600 010 345